Đề tài khoa học
34.622
Áp dụng pháp luật giải quyết tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :
BBK 34.622
BBK LH - 2012- 446/ĐHL - HN
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Áp dụng pháp luật giải quyết tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Hồng Bắc chủ nhiệm đề tài ; Lê Thị Bích Thủy thư ký ; Nguyễn Thị Hồi,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội,2012
Mô tả vật lý 243 tr. ;28 cm.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Quốc tế
Từ khóa Tư pháp Quốc tế
Từ khóa Giải quyết tranh chấp
Từ khóa Quan hệ dân sự
Từ khóa Tranh chấp dân sự
Tác giả(bs) CN Hà, Việt Hưng,, ThS
Tác giả(bs) CN Lưu, Thị Kim Dung,, ThS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Bắc,, TS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồi,, PGS. TS
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Hạnh,, ThS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Nam,, TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Thủy,, ThS
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Bích Thủy,, ThS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Quyên,, ThS
Tác giả(bs) CN Trần, Thúy Hằng,, ThS
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000199
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2012/apdungphapluatgiaiquyettranhchapphatsinhtuquanhedansucoyeutonuocngoaiovietnam/aapdungphapluatgiaiquyettranhchapphatsinhtuquanhedansucoyeutonuocngoaiovietnamthumbimage.jpg
000 00000cam a2200000 a 4500
00131131
0024
00433700
005201705261124
008130801s2012 vm| aed t 100 e vie d
0091 0
039|a20170526112502|bmaipt|c201311280949|dthaoct|y201308011117|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34.622
088 |aLH - 2012- 446/ĐHL - HN
090 |a34.622|bAP 2012
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aÁp dụng pháp luật giải quyết tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :|bđề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Hồng Bắc chủ nhiệm đề tài ; Lê Thị Bích Thủy thư ký ; Nguyễn Thị Hồi,... [et al.]
260 |aHà Nội,|c2012
300 |a243 tr. ;|c28 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Quốc tế
653 |aTư pháp Quốc tế
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aQuan hệ dân sự
653 |aTranh chấp dân sự
7001 |aHà, Việt Hưng,|cThS
7001 |aLưu, Thị Kim Dung,|cThS
7001 |aNguyễn, Hồng Bắc,|cTS.,|eChủ nhiệm đề tài
7001 |aNguyễn, Thị Hồi,|cPGS. TS
7001 |aPhạm, Hồng Hạnh,|cThS
7001 |aNguyễn, Văn Nam,|cTS
7001 |aNguyễn, Thu Thủy,|cThS
7001 |aLê, Thị Bích Thủy,|cThS.,|eThư ký
7001 |aNguyễn, Thị Quyên,|cThS
7001 |aTrần, Thúy Hằng,|cThS
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000199
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2012/apdungphapluatgiaiquyettranhchapphatsinhtuquanhedansucoyeutonuocngoaiovietnam/aapdungphapluatgiaiquyettranhchapphatsinhtuquanhedansucoyeutonuocngoaiovietnamthumbimage.jpg
890|a1|b24|c1|d0
930 |aHà Thị Ngọc
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000199 Đọc sinh viên 34.622 AP 2012 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1