Bài viết tạp chí
34(V)115
Áp dụng ủy quyền lập pháp để thực hiện quyền lập pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam /
BBK 34(V)115
Nhan đề Áp dụng ủy quyền lập pháp để thực hiện quyền lập pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam / Tô Văn Hòa, ... [et al.]
Tóm tắt Trình bày lý luận chung về ủy quyền lập pháp: khái niệm, tính tất yếu, tiêu chí, nguyên tắc của ủy quyền lập pháp; nhu cầu, khái niệm, các cơ chế kiểm soát ủy quyền lập pháp; cơ sở áp dụng, cơ chế thực hiện ủy quyền lập pháp ở Việt Nam.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Hiến pháp
Từ khóa Quyền lập pháp
Từ khóa Ủy quyền lập pháp
Tác giả(bs) CN Mai, Thị Mai
Tác giả(bs) CN Thái, Vĩnh Thắng, GS. TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Trang
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Cương, TS.
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Tố Uyên, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Lam, ThS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồi, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Quang, TS.
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Phương Lan, TS.
Nguồn trích Thông tin Khoa học Pháp lý.Viện Khoa học pháp lý,Số chuyên đề 4/2016, tr. 1 - 44.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00143854
0026
0049F396F4C-8779-4539-84F1-06DC0B8F42B9
005201702221523
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20170222152309|btultn|c20170221084233|dtultn|y20170213141604|ztultn
084 |a34(V)115
24500|aÁp dụng ủy quyền lập pháp để thực hiện quyền lập pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam / |cTô Văn Hòa, ... [et al.]
520|aTrình bày lý luận chung về ủy quyền lập pháp: khái niệm, tính tất yếu, tiêu chí, nguyên tắc của ủy quyền lập pháp; nhu cầu, khái niệm, các cơ chế kiểm soát ủy quyền lập pháp; cơ sở áp dụng, cơ chế thực hiện ủy quyền lập pháp ở Việt Nam.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hiến pháp
653 |aQuyền lập pháp
653 |aỦy quyền lập pháp
7001 |aMai, Thị Mai
7001 |aThái, Vĩnh Thắng|cGS. TS.
7001|aNguyễn, Thu Trang
7001|aNguyễn, Văn Cương|cTS.
7001|aĐoàn, Thị Tố Uyên|cTS.
7001|aNguyễn, Đức Lam|cThS.
7001|aNguyễn, Thị Hồi|cPGS. TS.
7001|aNguyễn, Văn Quang|cTS.
7001|aVũ, Thị Phương Lan|cTS.
7730 |tThông tin Khoa học Pháp lý.|dViện Khoa học pháp lý,|gSố chuyên đề 4/2016, tr. 1 - 44.
890|a0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào