TL Hội nghị, hội thảo
34(V)115
Cơ chế giám sát quyền lực nhà nước ở Việt Nam :
BBK 34(V)115
Hội nghị, hội thảo Hội thảo cơ chế giám sát quyền lực nhà nước ở Việt Nam,
Nhan đề Cơ chế giám sát quyền lực nhà nước ở Việt Nam :hội thảo khoa học /Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội,2010
Mô tả vật lý 139 tr. ;28 cm.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Hiến pháp
Từ khóa Nhà nước pháp quyền
Từ khóa Kỷ yếu hội thảo
Từ khóa Hội đồng nhân dân
Từ khóa Tài phán hành chính
Từ khóa Quyền lực
Từ khóa Lụât Hành chính
Tác giả(bs) CN Lê, Hồng Sơn,, TS
Tác giả(bs) CN Trần, Nho Thìn,, TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đoan,, PGS.TS
Tác giả(bs) CN Thái, Vĩnh Thắng,, PGS.TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Phương,, ThS
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Tố Uyên,, ThS
Tác giả(bs) CN Bùi, Xuân Đức,, PGS.TS
Tác giả(bs) CN Trương, Thị Hồng Hà,, TS
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Quang,, TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồi,, PGS.TS
Tác giả(bs) CN Tô, Văn Hòa,, TS
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(1): DSVHT 000194
000 00000cam a2200000 a 4500
00121052
0025
00423428
008110322s2010 vm| aed t 100 0 vie d
0091 0
039|a201401161558|bthaoct|c201401161558|dthaoct|y201103221026|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)115
090 |a34(V)115|bCƠ 2010
1112 |aHội thảo cơ chế giám sát quyền lực nhà nước ở Việt Nam,|cHà Nội,|d2010.
24510|aCơ chế giám sát quyền lực nhà nước ở Việt Nam :|bhội thảo khoa học /|cTrường Đại học Luật Hà Nội
260 |aHà Nội,|c2010
300 |a139 tr. ;|c28 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hiến pháp
653 |aNhà nước pháp quyền
653 |aKỷ yếu hội thảo
653 |aHội đồng nhân dân
653 |aTài phán hành chính
653 |aQuyền lực
653 |aLụât Hành chính
7001 |aLê, Hồng Sơn,|cTS
7001 |aTrần, Nho Thìn,|cTS
7001 |aNguyễn, Minh Đoan,|cPGS.TS
7001 |aThái, Vĩnh Thắng,|cPGS.TS
7001 |aNguyễn, Thị Phương,|cThS
7001 |aĐoàn, Thị Tố Uyên,|cThS
7001 |aBùi, Xuân Đức,|cPGS.TS
7001 |aTrương, Thị Hồng Hà,|cTS
7001 |aPhạm, Hồng Quang,|cTS
7001 |aNguyễn, Thị Hồi,|cPGS.TS
7001 |aTô, Văn Hòa,|cTS
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(1): DSVHT 000194
890|a1|b5|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Ánh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000194 Đọc sinh viên 34(V)115 CƠ 2010 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào