Bài viết tạp chí
34(N414)121
Bài học kinh nghiệm về xây dựng chính sách phát triển bền vững từ thực tiễn ở Trung Quốc /
BBK 34(N414)121
Tác giả CN Bùi, Xuân Phái,, ThS.
Nhan đề Bài học kinh nghiệm về xây dựng chính sách phát triển bền vững từ thực tiễn ở Trung Quốc / Bùi Xuân Phái
Tóm tắt Bài viết trình bày một số thành tựu đồng thời phân tích các hệ quả của chương trình “tăng trưởng nóng”của nền kinh tế Trung Quốc về xã hội và môi trường do xây dựng chính sách không xuất phát từ các yêu cầu của phát triển bền vững, qua đó chỉ ra những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam và các nước đang phát triển có thể tham khảo trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách phát triển bền vững của mình.
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Trung Quốc
Từ khóa Chính sách phát triển bền vững
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số 5/2016, tr. 90 - 96.
000 00000cab a2200000 a 4500
00142555
0026
00445408
005201708221541
008160815s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a20170822154114|bmaipt|c201609161548|dmaipt|y201608151019|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(N414)121
1001 |aBùi, Xuân Phái,|cThS.
24510|aBài học kinh nghiệm về xây dựng chính sách phát triển bền vững từ thực tiễn ở Trung Quốc /|cBùi Xuân Phái
520 |aBài viết trình bày một số thành tựu đồng thời phân tích các hệ quả của chương trình “tăng trưởng nóng”của nền kinh tế Trung Quốc về xã hội và môi trường do xây dựng chính sách không xuất phát từ các yêu cầu của phát triển bền vững, qua đó chỉ ra những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam và các nước đang phát triển có thể tham khảo trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách phát triển bền vững của mình.
653 |aLuật Hành chính
653 |aTrung Quốc
653 |aChính sách phát triển bền vững
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 5/2016, tr. 90 - 96.
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào