Luận văn, Luận án
34(V)013 BU - PH 2016
Chức năng quản lý môi trường của Nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay :
BBK 34(V)013
Tác giả CN Bùi, Xuân Phái
Nhan đề Chức năng quản lý môi trường của Nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay :luận án tiến sĩ luật học /Bùi Xuân Phái ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồi, PGS. TS. Lê Văn Long
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 168 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát về quản lý môi trường; nội dung, phương thức, bộ máy thực hiện chức năng quản lý môi trường của Nhà nước. Phân tích thực trạng và nguyên nhân của việc thực hiện chức năng quản lý môi trường của Nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng này ở nước ta trong thời gian tới.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Nhà nước
Từ khóa Lý luận nhà nước pháp luật
Từ khóa Quản lý môi trường
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008129-30
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146100
0023
004CAEE99F5-98A9-4BC8-A046-815E41B44B6D
005201709120930
008170816s2016 vm vie
0091 0
039|a20170912093038|byenkt|c20170905110610|dluongvt|y20170816085300|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)013|bBU - PH 2016
1001 |aBùi, Xuân Phái
24510|aChức năng quản lý môi trường của Nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay :|bluận án tiến sĩ luật học /|cBùi Xuân Phái ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồi, PGS. TS. Lê Văn Long
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a168 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ luật học. Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật : 60 38 01 01. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016
520 |aTrình bày khái quát về quản lý môi trường; nội dung, phương thức, bộ máy thực hiện chức năng quản lý môi trường của Nhà nước. Phân tích thực trạng và nguyên nhân của việc thực hiện chức năng quản lý môi trường của Nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng này ở nước ta trong thời gian tới.
653 |aViệt Nam
653 |aNhà nước
653 |aLý luận nhà nước pháp luật
653 |aQuản lý môi trường
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008129-30
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanan/2016/buixuanphai/abuixuanphaithumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008130 Đọc sinh viên 34(V)013 BU - PH 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008129 Đọc sinh viên 34(V)013 BU - PH 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1