Sách tham khảo
301.5
Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển /
Kí hiệu phân loại 301.5
Nhan đề Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển /Phạm Tất Dong chủ biên ; Phạm Minh Hạc,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Khoa học Xã hội,1997
Mô tả vật lý 386 tr. ;20 cm.
Tóm tắt Cuốn sách ghi lại các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với khoa học xã hội và nhân văn trong 10 năm qua. Những thành tựu lý luận nổi bật, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Công tác quản lý khoa học xã hội và nhân văn, những kết quả nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sử học Việt Nam qua 10 năm đổi mới. Lý luận kinh tế Việt Nam 10 năm đổi mới và phát triển. Văn học, khoa học nghiên cứu con người trong tiến trình đổi mới. Tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay của nước ta và nhiệm vụ đặt ra cho khoa học xã hội và nhân văn
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Đổi mới
Từ khóa Phát triển
Từ khóa Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa Giải pháp
Từ khóa Chủ nghĩa Mác - Lênin
Từ khóa Khoa học xã hội và nhân văn
Từ khóa Lý luận kinh tế
Từ khóa Nhiệm vụ
Từ khóa Sử học
Tác giả(bs) CN Phùng, Hữu Phú,, PGS. PTS
Tác giả(bs) CN Phạm, Tất Dong,, GS.,
Tác giả(bs) CN Hà, Minh Đức,, GS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Duy Quý,, GS. TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tiến Hoàng,, PTS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hoà,, PTS
Tác giả(bs) CN Phạm, Minh Hạc,, GS. TS
Tác giả(bs) CN Trần, Hữu Tiến,, GS. PTS
Tác giả(bs) CN Vũ, Hy Chương,, GS. TS
Giá tiền 26000
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênVG(2): GVVG0651-2
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênCT(37): DSVCT206-42
000 00000cam a2200000 a 4500
001499
0022
004573
008020715s1997 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a201311131644|bmailtt|c201311131644|dmailtt|y200207150730|zthaoct
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a301.5
090 |a301.5|bKHO 1997
24500|aKhoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển /|cPhạm Tất Dong chủ biên ; Phạm Minh Hạc,... [et al.]
260 |aHà Nội :|bKhoa học Xã hội,|c1997
300 |a386 tr. ;|c20 cm.
520 |aCuốn sách ghi lại các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với khoa học xã hội và nhân văn trong 10 năm qua. Những thành tựu lý luận nổi bật, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Công tác quản lý khoa học xã hội và nhân văn, những kết quả nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sử học Việt Nam qua 10 năm đổi mới. Lý luận kinh tế Việt Nam 10 năm đổi mới và phát triển. Văn học, khoa học nghiên cứu con người trong tiến trình đổi mới. Tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay của nước ta và nhiệm vụ đặt ra cho khoa học xã hội và nhân văn
653 |aViệt Nam
653 |aĐổi mới
653 |aPhát triển
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aGiải pháp
653 |aChủ nghĩa Mác - Lênin
653 |aKhoa học xã hội và nhân văn
653 |aLý luận kinh tế
653 |aNhiệm vụ
653 |aSử học
7001 |aPhùng, Hữu Phú,|cPGS. PTS
7001 |aPhạm, Tất Dong,|cGS.,|eChủ biên
7001 |aHà, Minh Đức,|cGS
7001 |aNguyễn, Duy Quý,|cGS. TS
7001 |aNguyễn, Tiến Hoàng,|cPTS
7001 |aNguyễn, Văn Hoà,|cPTS
7001 |aPhạm, Minh Hạc,|cGS. TS
7001 |aTrần, Hữu Tiến,|cGS. PTS
7001 |aVũ, Hy Chương,|cGS. TS
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cVG|j(2): GVVG0651-2
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cCT|j(37): DSVCT206-42
890|a39|b0|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Như
950 |a26000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVCT206 Đọc sinh viên 301.5 KHO 1997 Sách tham khảo 39
2 DSVCT207 Đọc sinh viên 301.5 KHO 1997 Sách tham khảo 38
3 DSVCT208 Đọc sinh viên 301.5 KHO 1997 Sách tham khảo 37
4 DSVCT209 Đọc sinh viên 301.5 KHO 1997 Sách tham khảo 36
5 DSVCT210 Đọc sinh viên 301.5 KHO 1997 Sách tham khảo 35
6 DSVCT211 Đọc sinh viên 301.5 KHO 1997 Sách tham khảo 34
7 DSVCT212 Đọc sinh viên 301.5 KHO 1997 Sách tham khảo 33
8 DSVCT213 Đọc sinh viên 301.5 KHO 1997 Sách tham khảo 32
9 DSVCT214 Đọc sinh viên 301.5 KHO 1997 Sách tham khảo 31
10 DSVCT215 Đọc sinh viên 301.5 KHO 1997 Sách tham khảo 30
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào