Bài viết tạp chí
34(V)311.62
Ảnh hưởng của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đối với việc bảo hộ sáng chế tại Việt Nam /
BBK 34(V)311.62
BBK 34.622.4
Tác giả CN Vũ, Thị Hải Yến,, TS.
Nhan đề Ảnh hưởng của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đối với việc bảo hộ sáng chế tại Việt Nam / Vũ Thị Hải Yến
Tóm tắt Nêu một số thách thức lớn cho các quốc gia đang phát triển như Việt Nam khi hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đặt ra những tiêu chuẩn bảo hộ mới, thậm chí cao hơn mức độ bảo hộ của Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT (Hiệp định TRIPs) trong khuôn khổ WTO. Đề xuất một số kiên quan đến bảo hộ sáng chế gây bất lợi cho các quốc gia đang phát triển như Việt Nam đã bị loại bỏ trong quá trình đàm phán. Phân tích những quy định của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đang đăth ra những thách thức trong việc bảo hộ sáng chế tại Việt Nam.
Từ khóa Luật Dân sự
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Tư pháp quốc tế
Từ khóa Bảo hộ sáng chế
Từ khóa TPP
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số 2/2016, tr. 60 - 67.
000 00000cab a2200000 a 4500
00141459
0026
00444304
005201708221351
008160504s vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a20170822135143|bmaipt|c201610211647|dlamdv|y201605041643|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)311.62
084 |a34.622.4
1001 |aVũ, Thị Hải Yến,|cTS.
24510|aẢnh hưởng của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đối với việc bảo hộ sáng chế tại Việt Nam /|cVũ Thị Hải Yến
520 |aNêu một số thách thức lớn cho các quốc gia đang phát triển như Việt Nam khi hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đặt ra những tiêu chuẩn bảo hộ mới, thậm chí cao hơn mức độ bảo hộ của Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT (Hiệp định TRIPs) trong khuôn khổ WTO. Đề xuất một số kiên quan đến bảo hộ sáng chế gây bất lợi cho các quốc gia đang phát triển như Việt Nam đã bị loại bỏ trong quá trình đàm phán. Phân tích những quy định của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đang đăth ra những thách thức trong việc bảo hộ sáng chế tại Việt Nam.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aBảo hộ sáng chế
653 |aTPP
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 2/2016, tr. 60 - 67.
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào