Tài liệu truy cập mởÁn lệ và Bản án
34.62
Án lệ số 13/2017/AL / về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” /
Kí hiệu phân loại 34.62
Tác giả TT Tòa án nhân dân tối cao
Nhan đề Án lệ số 13/2017/AL / về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” / Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Thông tin xuất bản 2017
Mô tả vật lý 12 tr.
Tóm tắt Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị huỷ bỏ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Tư pháp quốc tế
Từ khóa Án lệ
Từ khóa Thư tín dụng
Từ khóa Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutruycapmo/anlevabanan/2017/anlevietnam.anhbiathumbimage.jpg
Tệp tin điện tử https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/an-le/18694/an-le-so-13-2017-al-ve-hieu-luc-thanh-toan-cua-thu-tin-dung-l-c-trong-truong-hop-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-la-co-so-cua-l-c-bi-huy-bo
000 00000nac#a2200000ua#4500
00149057
00293
004792C8815-5981-4959-A79C-1FA3D753D329
005201807051413
008180416s2017 vm vie
0091 0
039|a20180705141355|bmaipt|c20180705141338|dmaipt|y20180416101802|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.62
1102|aTòa án nhân dân tối cao|bHội đồng thẩm phán
24510|aÁn lệ số 13/2017/AL / về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” / |cHội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
260|c2017
300 |a12 tr.
520 |aÁn lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị huỷ bỏ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
653 |aViệt Nam
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aÁn lệ
653 |aThư tín dụng
653 |aHợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
856|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutruycapmo/anlevabanan/2017/anlevietnam.anhbiathumbimage.jpg
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutruycapmo/anlevabanan/2017/anlevietnam.anhbiathumbimage.jpg
85640|uhttps://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/an-le/18694/an-le-so-13-2017-al-ve-hieu-luc-thanh-toan-cua-thu-tin-dung-l-c-trong-truong-hop-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-la-co-so-cua-l-c-bi-huy-bo
890|c1|a0
926 |a0

Không tìm thấy biểu ghi nào