Bài viết tạp chí
38
Bản sắc văn hóa - một số cách tiếp cận /
BBK 38
Tác giả CN Lê, Thúy Hạnh,, ThS.
Nhan đề Bản sắc văn hóa - một số cách tiếp cận / Lê Thúy Hạnh
Tóm tắt Tác giả trình bày tổng quát cách tiếp cận khác nhau với khái niệm " bản sắc văn hóa" như cách tiếp cận truyền thống và cách tiếp cận biện luận; cách tiếp cận chủ thể; cách tiếp cận dựa theo phạm vi đối tượng; đưa ra nhận định chung về bản sắc văn hóa trong thời đại ngày nay mang bản sắc mở, liên tục đổi mới, đồng nhất hóa, gắn với ngôn ngữ và sự biểu đạt, là cái đặc thù trong triết học biện chứng.
Từ khóa Triết học
Từ khóa Văn hóa
Từ khóa Bản sắc văn hóa
Nguồn trích Triết học.Viện Triết học,Số 9/2015, tr. 57 - 64.
000 00000cam a2200000 a 4500
00139866
0026
00442692
00520151105102330.0
008151105s vm| ae a000 0 vie d
0091 0
039|a201610282038|bluongvt|c201610282038|dluongvt|y201511051039|zlamdv
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a38
1001 |aLê, Thúy Hạnh,|cThS.
24510|aBản sắc văn hóa - một số cách tiếp cận /|cLê Thúy Hạnh
520 |aTác giả trình bày tổng quát cách tiếp cận khác nhau với khái niệm " bản sắc văn hóa" như cách tiếp cận truyền thống và cách tiếp cận biện luận; cách tiếp cận chủ thể; cách tiếp cận dựa theo phạm vi đối tượng; đưa ra nhận định chung về bản sắc văn hóa trong thời đại ngày nay mang bản sắc mở, liên tục đổi mới, đồng nhất hóa, gắn với ngôn ngữ và sự biểu đạt, là cái đặc thù trong triết học biện chứng.
653 |aTriết học
653 |aVăn hóa
653 |aBản sắc văn hóa
7730 |tTriết học.|dViện Triết học,|gSố 9/2015, tr. 57 - 64.
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào