Bài viết tạp chí
34.618.2
Giải quyết tranh chấp về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Tổ chức Thương mại thế giới và kinh nghiệm cho các nước đang phát triển /
BBK 34.618.2
Tác giả CN Đỗ, Thị Minh Thủy
Nhan đề Giải quyết tranh chấp về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Tổ chức Thương mại thế giới và kinh nghiệm cho các nước đang phát triển / Đỗ Thị Minh Thủy
Tóm tắt Đề cập một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết tranh chấp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Tổ chức Thương mại thế giới qua việc phân tích một số vụ việc cụ thể, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam trong xây dựng và thực thi chính sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Từ khóa Luật Quốc tế
Từ khóa Giải quyết tranh chấp
Từ khóa WTO
Từ khóa Quyền sở hữu trí tuệ
Từ khóa Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật.Viện Nhà nước và Pháp luật,Số 9/2017, tr. 71 - 84.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00146892
0026
004D6997439-FA21-4B7F-821B-4720A58278E1
005201711021359
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20171102135905|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.618.2
1001 |aĐỗ, Thị Minh Thủy
24510|a Giải quyết tranh chấp về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Tổ chức Thương mại thế giới và kinh nghiệm cho các nước đang phát triển / |cĐỗ Thị Minh Thủy
520 |aĐề cập một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết tranh chấp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Tổ chức Thương mại thế giới qua việc phân tích một số vụ việc cụ thể, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam trong xây dựng và thực thi chính sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
653 |aLuật Quốc tế
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aWTO
653 |aQuyền sở hữu trí tuệ
653 |aBảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
7730 |tNhà nước và Pháp luật.|dViện Nhà nước và Pháp luật,|gSố 9/2017, tr. 71 - 84.
890|a0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào