Bài viết tạp chí
"Tính bảo mật" trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài tại một số nước trên thế giới và ở Việt Nam /
Tác giả CN Tào, Thị Huệ, ThS.
Nhan đề "Tính bảo mật" trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài tại một số nước trên thế giới và ở Việt Nam / Tào Thị Huệ
Tóm tắt Trình bày "tính bảo mật" trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài tại một số nước trên thế giới: Anh, Hoa Kỳ, Trung Quốc và ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra bình luận và những đề xuất nhằm thực thi hiệu quả "tính bảo mật" trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Việt Nam.
Từ khóa Luật Quốc tế
Từ khóa Thương mại quốc tế
Từ khóa Giải quyết tranh chấp
Từ khóa Trọng tài
Từ khóa Tính bảo mật
Nguồn trích Nghề Luật.Học viện Tư pháp,2019. - Số 1, tr. 76-80.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00170534
0026
004B8903CA4-0958-4DC7-B940-0D51C35189C1
005201903150837
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20190315083736|bmaipt|c20190314084121|dyenkt|y20190312105202|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aTào, Thị Huệ|cThS.
24510|a"Tính bảo mật" trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài tại một số nước trên thế giới và ở Việt Nam / |cTào Thị Huệ
520 |aTrình bày "tính bảo mật" trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài tại một số nước trên thế giới: Anh, Hoa Kỳ, Trung Quốc và ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra bình luận và những đề xuất nhằm thực thi hiệu quả "tính bảo mật" trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Việt Nam.
653 |aLuật Quốc tế
653 |aThương mại quốc tế
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aTrọng tài
653 |aTính bảo mật
7730 |tNghề Luật.|dHọc viện Tư pháp,|g2019. - Số 1, tr. 76-80.|x1859-3631.
890|a0
911|aKhuất Thị Yến
912|aPhạm Thị Mai
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào