Bài trích
37(V)
Chất lượng đào tạo sau đại học về luật học - Những vấn đề được đặt ra /
BBK 37(V)
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Hòa
Nhan đề Chất lượng đào tạo sau đại học về luật học - Những vấn đề được đặt ra / Nguyễn Ngọc Hòa
Tóm tắt Bài viết phân tích 5 mâu thuẫn đang tác động xấu đến chất lượng đào tạo sau đại học về luật học, qua đó đưa ra một số biện pháp nhằm khắc phục các mâu thuẫn đó để đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học về luật học của mỗi cơ sở đào tạo nói riêng cũng như của toàn quốc nói chung.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật học
Từ khóa tự do Đào tạo sau đại học
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số 2/2017, tr. 89 - 96.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00145039
0026
0043730EEE6-32E2-47EA-A024-7E2A2185D9F0
005201705091336
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20170509133937|zmaipt
084 |a37(V)
1001 |aNguyễn, Ngọc Hòa
24510|aChất lượng đào tạo sau đại học về luật học - Những vấn đề được đặt ra / |cNguyễn Ngọc Hòa
520 |aBài viết phân tích 5 mâu thuẫn đang tác động xấu đến chất lượng đào tạo sau đại học về luật học, qua đó đưa ra một số biện pháp nhằm khắc phục các mâu thuẫn đó để đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học về luật học của mỗi cơ sở đào tạo nói riêng cũng như của toàn quốc nói chung.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật học
653 |aĐào tạo sau đại học
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 2/2017, tr. 89 - 96.
890|c1|a0

Không tìm thấy biểu ghi nào