Bài viết tạp chí
34(V)01
Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh /
BBK 34(V)01
Tác giả CN Nguyễn, Văn Vinh,, TS
Nhan đề Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Vinh, Hồ Văn Thái
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa Lý luận nhà nước pháp luật
Từ khóa Tổ chức nhà nước
Từ khóa Nhà nước dân chủ
Tác giả(bs) CN Hồ, Văn Thái
Nguồn trích Thanh tra.Thanh tra Chính phủ,Số 4/2011, tr. 2 - 4.
000 00000cam a2200000 a 4500
00122001
0026
00424389
00520110603084119.0
008110603s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201312111221|bmaipt|c201312111221|dmaipt|y201106030901|zmailtt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)01
1001 |aNguyễn, Văn Vinh,|cTS
24510|a Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh /|cNguyễn Văn Vinh, Hồ Văn Thái
653 |aViệt Nam
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aLý luận nhà nước pháp luật
653 |aTổ chức nhà nước
653 |aNhà nước dân chủ
7001 |aHồ, Văn Thái
7730 |tThanh tra.|dThanh tra Chính phủ,|gSố 4/2011, tr. 2 - 4.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aLại Cao Bằng

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào