Bài viết tạp chí
34(V)01
"Dân chủ" Làng xã - những vấn đề cần phải đặt ra nghiên cứu /
BBK 34(V)01
Tác giả CN Nguyễn, Đăng Dung,, TS
Nhan đề "Dân chủ" Làng xã - những vấn đề cần phải đặt ra nghiên cứu / Nguyễn Đăng Dung
Từ khóa Dân chủ
Từ khóa Làng xã
Từ khóa Lý luận nhà nước pháp luật
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật.Viện Nhà nước và Pháp luật,Số 6/1998, tr. 3 - 14.
000 00000cam a2200000 a 4500
0016454
0026
0047769
008131030s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201312031054|bmaipt|c201312031054|dmaipt|y200208210333|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)01
1001 |aNguyễn, Đăng Dung,|cTS
24510|a"Dân chủ" Làng xã - những vấn đề cần phải đặt ra nghiên cứu /|cNguyễn Đăng Dung
653 |aDân chủ
653 |aLàng xã
653 |aLý luận nhà nước pháp luật
7730 |tNhà nước và Pháp luật.|dViện Nhà nước và Pháp luật,|gSố 6/1998, tr. 3 - 14.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aPhạm Thị Mai

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào