Bài viết tạp chí
Đổi mới giảng dạy triết học Mác - Lê-nin ở các trường đại học theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII /
Tác giả CN Trần, Thị Điểu
Nhan đề Đổi mới giảng dạy triết học Mác - Lê-nin ở các trường đại học theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII / Trần Thị Điểu
Tóm tắt Phân tích sự cần thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy triết học Mác - Lênin ở các trường đại học. Từ đó đề ra những giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII.
Từ khóa Giảng dạy
Từ khóa Triết học Mác-Lênin
Từ khóa Hội nghị Trung ương 4 khóa 12
Nguồn trích Cộng sản.Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,2018. – Số 12, tr. 77-81.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00170473
0026
004B528D784-B7D6-4B4C-82FB-B4EFC94707AF
005201904080953
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20190408095315|byenkt|c20190318162416|dngocht|y20190305164356|zngocht
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aTrần, Thị Điểu
24510|aĐổi mới giảng dạy triết học Mác - Lê-nin ở các trường đại học theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII / |cTrần Thị Điểu
520 |aPhân tích sự cần thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy triết học Mác - Lênin ở các trường đại học. Từ đó đề ra những giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII.
653 |aGiảng dạy
653 |aTriết học Mác-Lênin
653 |aHội nghị Trung ương 4 khóa 12
7730 |tCộng sản.|dTrung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,|g2018. – Số 12, tr. 77-81.|x0866-7276.
890|a0
911|aHà Thị Ngọc
912|aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào