Giáo trình
1D(075) GIA 2004
Giáo trình Triết học Mác - Lênin :
Kí hiệu phân loại 1D(075)
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhan đề Giáo trình Triết học Mác - Lênin :dùng trong các trường đại học, cao đẳng /Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc Long ; Vũ Tình, ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị quốc gia,2004
Mô tả vật lý 521 tr. ;20,5 cm.
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Triết học
Từ khóa Ý thức xã hội
Từ khóa Giai cấp
Từ khóa Triết học Mác-Lênin
Từ khóa Cách mạng xã hội
Từ khóa Hình thái kinh tế xã hội
Từ khóa Biện chứng duy vật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Long,, GS. TS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Quang
Tác giả(bs) CN Đoàn, Đức Hiếu,TS
Tác giả(bs) CN Vương, Tất Đạt,, TS
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Thụy,, TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Như Hải,, TS
Tác giả(bs) CN Trương, Giang Long,, PGS. TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Vui,, GS. TS.,
Tác giả(bs) CN Đoàn, Quang Thọ,, PGS. TS
Tác giả(bs) CN Dương, Văn Thịnh,, TS
Tác giả(bs) CN Vũ, Tình,, PGS. TS
Giá tiền 26000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGTM(9): DSVGTM 000604-10, DSVGTM 000612-3
Địa chỉ DHLĐọc tự chọnGTM(51): DTCGTM 002001-2, DTCGTM 002004-6, DTCGTM 002009, DTCGTM 002016, DTCGTM 002018-20, DTCGTM 002022-5, DTCGTM 002029, DTCGTM 002031-2, DTCGTM 002034-6, DTCGTM 002039, DTCGTM 002041-2, DTCGTM 002046-8, DTCGTM 002050-2, DTCGTM 002057-8, DTCGTM 002061-3, DTCGTM 002068, DTCGTM 002071, DTCGTM 002074-6, DTCGTM 002078, DTCGTM 002082, DTCGTM 002084, DTCGTM 002086-7, DTCGTM 002090-1, DTCGTM 002093, DTCGTM 002095-6, DTCGTM 002099-100
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGTM(531): MSVGTM 025644-5, MSVGTM 025648, MSVGTM 025652, MSVGTM 025654, MSVGTM 025657-8, MSVGTM 025661-3, MSVGTM 025667-8, MSVGTM 025671-2, MSVGTM 025676, MSVGTM 025678-9, MSVGTM 025682-3, MSVGTM 025686-7, MSVGTM 025694-7, MSVGTM 025699, MSVGTM 025701-5, MSVGTM 025707, MSVGTM 025709-12, MSVGTM 025714, MSVGTM 025717-8, MSVGTM 025721, MSVGTM 025723, MSVGTM 025729, MSVGTM 025733, MSVGTM 025737, MSVGTM 025740, MSVGTM 025743-4, MSVGTM 025749, MSVGTM 025751, MSVGTM 025753-4, MSVGTM 025756-8, MSVGTM 025760-4, MSVGTM 025766, MSVGTM 025768, MSVGTM 025775-7, MSVGTM 025781-3, MSVGTM 025786, MSVGTM 025789-94, MSVGTM 025796, MSVGTM 025801, MSVGTM 025804-5, MSVGTM 025807, MSVGTM 025809-10, MSVGTM 025812, MSVGTM 025814-7, MSVGTM 025820-5, MSVGTM 025827-8, MSVGTM 025833-5, MSVGTM 025838, MSVGTM 025842, MSVGTM 025844-5, MSVGTM 025848, MSVGTM 025850-1, MSVGTM 025853-6, MSVGTM 025858, MSVGTM 025860-1, MSVGTM 025863-5, MSVGTM 025870, MSVGTM 025877, MSVGTM 025879-80, MSVGTM 025882-7, MSVGTM 025891-3, MSVGTM 025895, MSVGTM 025899, MSVGTM 025901-2, MSVGTM 025904-5, MSVGTM 025923, MSVGTM 025925, MSVGTM 025930, MSVGTM 025932-3, MSVGTM 025935-6, MSVGTM 025939, MSVGTM 025941, MSVGTM 025950, MSVGTM 025953-5, MSVGTM 025957-8, MSVGTM 025962, MSVGTM 025965-9, MSVGTM 025971-3, MSVGTM 025979-83, MSVGTM 025985, MSVGTM 025992-3, MSVGTM 025995-7, MSVGTM 026000-3, MSVGTM 026012, MSVGTM 026015-6, MSVGTM 026020, MSVGTM 026027-8, MSVGTM 026033, MSVGTM 026038-40, MSVGTM 026043, MSVGTM 026046, MSVGTM 026055-60, MSVGTM 026065-6, MSVGTM 026068, MSVGTM 026080, MSVGTM 026082, MSVGTM 026084-5, MSVGTM 026087, MSVGTM 026089, MSVGTM 026097, MSVGTM 026101-2, MSVGTM 026104-8, MSVGTM 026110, MSVGTM 026114-6, MSVGTM 026118-9, MSVGTM 026122, MSVGTM 026126, MSVGTM 026131, MSVGTM 026138, MSVGTM 026141-2, MSVGTM 026144, MSVGTM 026150, MSVGTM 026152, MSVGTM 026155-6, MSVGTM 026159-61, MSVGTM 026163, MSVGTM 026167, MSVGTM 026169, MSVGTM 026172, MSVGTM 026174-7, MSVGTM 026179, MSVGTM 026181, MSVGTM 026191, MSVGTM 026196-7, MSVGTM 026199, MSVGTM 026201, MSVGTM 026204-6, MSVGTM 026210-1, MSVGTM 026213-8, MSVGTM 026226, MSVGTM 026228-9, MSVGTM 026233, MSVGTM 026235, MSVGTM 026238, MSVGTM 026241-3, MSVGTM 026257, MSVGTM 026259-61, MSVGTM 026266, MSVGTM 026270-1, MSVGTM 026275, MSVGTM 026277, MSVGTM 026280-1, MSVGTM 026283, MSVGTM 026285-6, MSVGTM 026288-91, MSVGTM 026294-5, MSVGTM 026297, MSVGTM 026303-6, MSVGTM 026311-3, MSVGTM 026315-6, MSVGTM 026318, MSVGTM 026322, MSVGTM 026326, MSVGTM 026329, MSVGTM 026332-3, MSVGTM 026336, MSVGTM 026341-2, MSVGTM 026345, MSVGTM 026347-50, MSVGTM 026353-4, MSVGTM 026357, MSVGTM 026365, MSVGTM 026368-9, MSVGTM 026374, MSVGTM 026379, MSVGTM 026382-4, MSVGTM 026394, MSVGTM 026396-9, MSVGTM 026407-9, MSVGTM 026411-2, MSVGTM 026422-4, MSVGTM 026426, MSVGTM 026430, MSVGTM 026433, MSVGTM 026435, MSVGTM 026437, MSVGTM 026444, MSVGTM 026446, MSVGTM 026450-1, MSVGTM 026467, MSVGTM 026469-70, MSVGTM 026472-4, MSVGTM 026482, MSVGTM 026484, MSVGTM 026487, MSVGTM 026493, MSVGTM 026496-7, MSVGTM 026499, MSVGTM 026502, MSVGTM 026505, MSVGTM 026509-10, MSVGTM 026516-9, MSVGTM 026523, MSVGTM 026527, MSVGTM 026531-3, MSVGTM 026539, MSVGTM 026542, MSVGTM 026546, MSVGTM 026548-9, MSVGTM 026552-4, MSVGTM 026557-8, MSVGTM 026560-1, MSVGTM 026565, MSVGTM 026567, MSVGTM 026569, MSVGTM 026573, MSVGTM 026575-6, MSVGTM 026578-9, MSVGTM 026581, MSVGTM 026584-7, MSVGTM 026590, MSVGTM 026592, MSVGTM 026595-9, MSVGTM 026601, MSVGTM 026604, MSVGTM 026608, MSVGTM 026610, MSVGTM 026612, MSVGTM 026614-5, MSVGTM 026617, MSVGTM 026620-3, MSVGTM 026627-9, MSVGTM 026631, MSVGTM 026634-6, MSVGTM 026641-2, MSVGTM 026646, MSVGTM 026649, MSVGTM 026655, MSVGTM 026657, MSVGTM 026659-65, MSVGTM 026672-3, MSVGTM 026678-9, MSVGTM 026682-3, MSVGTM 026688-93, MSVGTM 026699, MSVGTM 026703, MSVGTM 026708-9, MSVGTM 026712, MSVGTM 026714-7, MSVGTM 026720-4, MSVGTM 026726-7, MSVGTM 026729-30, MSVGTM 026732, MSVGTM 026734, MSVGTM 026739, MSVGTM 026748, MSVGTM 026752-5, MSVGTM 026759, MSVGTM 026762-3, MSVGTM 026766-9, MSVGTM 026771, MSVGTM 026779, MSVGTM 026784, MSVGTM 026788, MSVGTM 026794-5, MSVGTM 026798, MSVGTM 026804-5, MSVGTM 026807-8, MSVGTM 026813-4, MSVGTM 026816, MSVGTM 026818-22, MSVGTM 026824-5, MSVGTM 026827-30, MSVGTM 033288-91, MSVGTM 033293-4, MSVGTM 033296-9, MSVGTM 033301-3, MSVGTM 033305-8, MSVGTM 033311-2, MSVGTM 033316-9, MSVGTM 033322, MSVGTM 033325-7, MSVGTM 033329-31, MSVGTM 037931, MSVGTM 037935
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(65): PHGT 002845-909
000 00000cam a2200000 a 4500
0019502
0021
00411406
005202009251621
008050125s2004 vm| e 000 0 vie d
0091 0
039|a20200925162027|bhientt|c20190301141707|dhiennt|y200501180931|zthaoct
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a1D(075)|bGIA 2004
1101 |aBộ Giáo dục và Đào tạo.
24510|aGiáo trình Triết học Mác - Lênin :|bdùng trong các trường đại học, cao đẳng /|cBộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc Long ; Vũ Tình, ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội :|bChính trị quốc gia,|c2004
300 |a521 tr. ;|c20,5 cm.
653 |aGiáo trình
653 |aTriết học
653 |aÝ thức xã hội
653 |aGiai cấp
653 |aTriết học Mác-Lênin
653 |aCách mạng xã hội
653 |aHình thái kinh tế xã hội
653 |aBiện chứng duy vật
7001 |aNguyễn, Ngọc Long,|cGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Đăng Quang
7001 |aĐoàn, Đức Hiếu,TS
7001 |aVương, Tất Đạt,|cTS
7001 |aTrần, Văn Thụy,|cTS
7001 |aNguyễn, Như Hải,|cTS
7001 |aTrương, Giang Long,|cPGS. TS
7001 |aNguyễn, Hữu Vui,|cGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aĐoàn, Quang Thọ,|cPGS. TS
7001 |aDương, Văn Thịnh,|cTS
7001 |aVũ, Tình,|cPGS. TS
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGTM|j(9): DSVGTM 000604-10, DSVGTM 000612-3
852|aDHL|bĐọc tự chọn|cGTM|j(51): DTCGTM 002001-2, DTCGTM 002004-6, DTCGTM 002009, DTCGTM 002016, DTCGTM 002018-20, DTCGTM 002022-5, DTCGTM 002029, DTCGTM 002031-2, DTCGTM 002034-6, DTCGTM 002039, DTCGTM 002041-2, DTCGTM 002046-8, DTCGTM 002050-2, DTCGTM 002057-8, DTCGTM 002061-3, DTCGTM 002068, DTCGTM 002071, DTCGTM 002074-6, DTCGTM 002078, DTCGTM 002082, DTCGTM 002084, DTCGTM 002086-7, DTCGTM 002090-1, DTCGTM 002093, DTCGTM 002095-6, DTCGTM 002099-100
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGTM|j(531): MSVGTM 025644-5, MSVGTM 025648, MSVGTM 025652, MSVGTM 025654, MSVGTM 025657-8, MSVGTM 025661-3, MSVGTM 025667-8, MSVGTM 025671-2, MSVGTM 025676, MSVGTM 025678-9, MSVGTM 025682-3, MSVGTM 025686-7, MSVGTM 025694-7, MSVGTM 025699, MSVGTM 025701-5, MSVGTM 025707, MSVGTM 025709-12, MSVGTM 025714, MSVGTM 025717-8, MSVGTM 025721, MSVGTM 025723, MSVGTM 025729, MSVGTM 025733, MSVGTM 025737, MSVGTM 025740, MSVGTM 025743-4, MSVGTM 025749, MSVGTM 025751, MSVGTM 025753-4, MSVGTM 025756-8, MSVGTM 025760-4, MSVGTM 025766, MSVGTM 025768, MSVGTM 025775-7, MSVGTM 025781-3, MSVGTM 025786, MSVGTM 025789-94, MSVGTM 025796, MSVGTM 025801, MSVGTM 025804-5, MSVGTM 025807, MSVGTM 025809-10, MSVGTM 025812, MSVGTM 025814-7, MSVGTM 025820-5, MSVGTM 025827-8, MSVGTM 025833-5, MSVGTM 025838, MSVGTM 025842, MSVGTM 025844-5, MSVGTM 025848, MSVGTM 025850-1, MSVGTM 025853-6, MSVGTM 025858, MSVGTM 025860-1, MSVGTM 025863-5, MSVGTM 025870, MSVGTM 025877, MSVGTM 025879-80, MSVGTM 025882-7, MSVGTM 025891-3, MSVGTM 025895, MSVGTM 025899, MSVGTM 025901-2, MSVGTM 025904-5, MSVGTM 025923, MSVGTM 025925, MSVGTM 025930, MSVGTM 025932-3, MSVGTM 025935-6, MSVGTM 025939, MSVGTM 025941, MSVGTM 025950, MSVGTM 025953-5, MSVGTM 025957-8, MSVGTM 025962, MSVGTM 025965-9, MSVGTM 025971-3, MSVGTM 025979-83, MSVGTM 025985, MSVGTM 025992-3, MSVGTM 025995-7, MSVGTM 026000-3, MSVGTM 026012, MSVGTM 026015-6, MSVGTM 026020, MSVGTM 026027-8, MSVGTM 026033, MSVGTM 026038-40, MSVGTM 026043, MSVGTM 026046, MSVGTM 026055-60, MSVGTM 026065-6, MSVGTM 026068, MSVGTM 026080, MSVGTM 026082, MSVGTM 026084-5, MSVGTM 026087, MSVGTM 026089, MSVGTM 026097, MSVGTM 026101-2, MSVGTM 026104-8, MSVGTM 026110, MSVGTM 026114-6, MSVGTM 026118-9, MSVGTM 026122, MSVGTM 026126, MSVGTM 026131, MSVGTM 026138, MSVGTM 026141-2, MSVGTM 026144, MSVGTM 026150, MSVGTM 026152, MSVGTM 026155-6, MSVGTM 026159-61, MSVGTM 026163, MSVGTM 026167, MSVGTM 026169, MSVGTM 026172, MSVGTM 026174-7, MSVGTM 026179, MSVGTM 026181, MSVGTM 026191, MSVGTM 026196-7, MSVGTM 026199, MSVGTM 026201, MSVGTM 026204-6, MSVGTM 026210-1, MSVGTM 026213-8, MSVGTM 026226, MSVGTM 026228-9, MSVGTM 026233, MSVGTM 026235, MSVGTM 026238, MSVGTM 026241-3, MSVGTM 026257, MSVGTM 026259-61, MSVGTM 026266, MSVGTM 026270-1, MSVGTM 026275, MSVGTM 026277, MSVGTM 026280-1, MSVGTM 026283, MSVGTM 026285-6, MSVGTM 026288-91, MSVGTM 026294-5, MSVGTM 026297, MSVGTM 026303-6, MSVGTM 026311-3, MSVGTM 026315-6, MSVGTM 026318, MSVGTM 026322, MSVGTM 026326, MSVGTM 026329, MSVGTM 026332-3, MSVGTM 026336, MSVGTM 026341-2, MSVGTM 026345, MSVGTM 026347-50, MSVGTM 026353-4, MSVGTM 026357, MSVGTM 026365, MSVGTM 026368-9, MSVGTM 026374, MSVGTM 026379, MSVGTM 026382-4, MSVGTM 026394, MSVGTM 026396-9, MSVGTM 026407-9, MSVGTM 026411-2, MSVGTM 026422-4, MSVGTM 026426, MSVGTM 026430, MSVGTM 026433, MSVGTM 026435, MSVGTM 026437, MSVGTM 026444, MSVGTM 026446, MSVGTM 026450-1, MSVGTM 026467, MSVGTM 026469-70, MSVGTM 026472-4, MSVGTM 026482, MSVGTM 026484, MSVGTM 026487, MSVGTM 026493, MSVGTM 026496-7, MSVGTM 026499, MSVGTM 026502, MSVGTM 026505, MSVGTM 026509-10, MSVGTM 026516-9, MSVGTM 026523, MSVGTM 026527, MSVGTM 026531-3, MSVGTM 026539, MSVGTM 026542, MSVGTM 026546, MSVGTM 026548-9, MSVGTM 026552-4, MSVGTM 026557-8, MSVGTM 026560-1, MSVGTM 026565, MSVGTM 026567, MSVGTM 026569, MSVGTM 026573, MSVGTM 026575-6, MSVGTM 026578-9, MSVGTM 026581, MSVGTM 026584-7, MSVGTM 026590, MSVGTM 026592, MSVGTM 026595-9, MSVGTM 026601, MSVGTM 026604, MSVGTM 026608, MSVGTM 026610, MSVGTM 026612, MSVGTM 026614-5, MSVGTM 026617, MSVGTM 026620-3, MSVGTM 026627-9, MSVGTM 026631, MSVGTM 026634-6, MSVGTM 026641-2, MSVGTM 026646, MSVGTM 026649, MSVGTM 026655, MSVGTM 026657, MSVGTM 026659-65, MSVGTM 026672-3, MSVGTM 026678-9, MSVGTM 026682-3, MSVGTM 026688-93, MSVGTM 026699, MSVGTM 026703, MSVGTM 026708-9, MSVGTM 026712, MSVGTM 026714-7, MSVGTM 026720-4, MSVGTM 026726-7, MSVGTM 026729-30, MSVGTM 026732, MSVGTM 026734, MSVGTM 026739, MSVGTM 026748, MSVGTM 026752-5, MSVGTM 026759, MSVGTM 026762-3, MSVGTM 026766-9, MSVGTM 026771, MSVGTM 026779, MSVGTM 026784, MSVGTM 026788, MSVGTM 026794-5, MSVGTM 026798, MSVGTM 026804-5, MSVGTM 026807-8, MSVGTM 026813-4, MSVGTM 026816, MSVGTM 026818-22, MSVGTM 026824-5, MSVGTM 026827-30, MSVGTM 033288-91, MSVGTM 033293-4, MSVGTM 033296-9, MSVGTM 033301-3, MSVGTM 033305-8, MSVGTM 033311-2, MSVGTM 033316-9, MSVGTM 033322, MSVGTM 033325-7, MSVGTM 033329-31, MSVGTM 037931, MSVGTM 037935
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(65): PHGT 002845-909
890|a591|b1721|c0|d0
930 |aHà Thị Ngọc
950 |a26000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PHGT 002909 Phân hiệu Đắk Lắk 1D(075) GIA 2004 Giáo trình 656
2 PHGT 002908 Phân hiệu Đắk Lắk 1D(075) GIA 2004 Giáo trình 655
3 PHGT 002907 Phân hiệu Đắk Lắk 1D(075) GIA 2004 Giáo trình 654
4 PHGT 002906 Phân hiệu Đắk Lắk 1D(075) GIA 2004 Giáo trình 653
5 PHGT 002905 Phân hiệu Đắk Lắk 1D(075) GIA 2004 Giáo trình 652
6 PHGT 002904 Phân hiệu Đắk Lắk 1D(075) GIA 2004 Giáo trình 651
7 PHGT 002903 Phân hiệu Đắk Lắk 1D(075) GIA 2004 Giáo trình 650
8 PHGT 002902 Phân hiệu Đắk Lắk 1D(075) GIA 2004 Giáo trình 649
9 PHGT 002901 Phân hiệu Đắk Lắk 1D(075) GIA 2004 Giáo trình 648
10 PHGT 002900 Phân hiệu Đắk Lắk 1D(075) GIA 2004 Giáo trình 647
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 60 
Không có liên kết tài liệu số nào