Bài viết tạp chí
34(V)01
Các phương thức bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật /
BBK 34(V)01
Tác giả CN Bùi, Huy Tùng
Nhan đề Các phương thức bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật / Bùi Huy Tùng
Từ khóa Hệ thống pháp luật
Từ khóa Tính hợp pháp
Từ khóa Tính hợp hiến
Từ khóa Tính thống nhất
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật.Viện Nhà nước và Pháp luật,Số 7/2010, tr. 7 - 16.
000 00000cam a2200000 a 4500
00119391
0026
00421742
00520100831135635.0
008100831s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311141616|bmaipt|c201311141616|dmaipt|y201008311428|zmailtt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)01
1001 |aBùi, Huy Tùng
24510|aCác phương thức bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật /|cBùi Huy Tùng
653 |aHệ thống pháp luật
653 |aTính hợp pháp
653 |aTính hợp hiến
653 |aTính thống nhất
7730 |tNhà nước và Pháp luật.|dViện Nhà nước và Pháp luật,|gSố 7/2010, tr. 7 - 16.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aPhạm Thị Mai

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào