Bài trích
34(V)120
Cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm tra, giám sát tính hợp hiến của văn bản quy phạm pháp luật /
BBK 34(V)120
Tác giả CN Tào, Thị Quyên,
Nhan đề Cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm tra, giám sát tính hợp hiến của văn bản quy phạm pháp luật / Tào Thị Quyên
Từ khóa tự do Văn bản quy phạm pháp luật
Từ khóa tự do Giám sát
Từ khóa tự do Kiểm tra
Từ khóa tự do Cơ sở pháp lý
Từ khóa tự do Tính hợp hiến
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp.Văn phòng Quốc hội,Số 9/2011, tr. 21 - 27.
000 00000cam a2200000 a 4500
00121679
0026
00424065
00520110526152027.0
008110526s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311011338|bmaipt|c201311011338|dmaipt|y201105261524|zmailtt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)120
1001 |aTào, Thị Quyên,|cThS
24510|aCơ sở pháp lý của hoạt động kiểm tra, giám sát tính hợp hiến của văn bản quy phạm pháp luật /|cTào Thị Quyên
653 |aVăn bản quy phạm pháp luật
653 |aGiám sát
653 |aKiểm tra
653 |aCơ sở pháp lý
653 |aTính hợp hiến
7730 |tNghiên cứu lập pháp.|dVăn phòng Quốc hội,|gSố 9/2011, tr. 21 - 27.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aLại Cao Bằng

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào