Bài viết tạp chí
34(V)120
Cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm tra, giám sát tính hợp hiến của văn bản quy phạm pháp luật /
BBK 34(V)120
Tác giả CN Tào, Thị Quyên,, ThS
Nhan đề Cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm tra, giám sát tính hợp hiến của văn bản quy phạm pháp luật / Tào Thị Quyên
Từ khóa Văn bản quy phạm pháp luật
Từ khóa Giám sát
Từ khóa Kiểm tra
Từ khóa Cơ sở pháp lý
Từ khóa Tính hợp hiến
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp.Văn phòng Quốc hội,Số 9/2011, tr. 21 - 27.
Tệp tin điện tử http://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=163
000 00000cam a2200000 a 4500
00121679
0026
00424065
005202004161900
008110526s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a20200416190023|bbanglc|c201311011338|dmaipt|y201105261524|zmailtt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)120
1001 |aTào, Thị Quyên,|cThS
24510|aCơ sở pháp lý của hoạt động kiểm tra, giám sát tính hợp hiến của văn bản quy phạm pháp luật /|cTào Thị Quyên
653 |aVăn bản quy phạm pháp luật
653 |aGiám sát
653 |aKiểm tra
653 |aCơ sở pháp lý
653 |aTính hợp hiến
7730 |tNghiên cứu lập pháp.|dVăn phòng Quốc hội,|gSố 9/2011, tr. 21 - 27.
85640|uhttp://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=163
890|a0|b0|c0|d0
930 |aLại Cao Bằng

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào