Bài viết tạp chí
34(V)120
Cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm tra, giám sát tính hợp hiến của văn bản quy phạm pháp luật /
BBK 34(V)120
Tác giả CN Tào, Thị Quyên,, ThS
Nhan đề Cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm tra, giám sát tính hợp hiến của văn bản quy phạm pháp luật / Tào Thị Quyên
Từ khóa Văn bản quy phạm pháp luật
Từ khóa Giám sát
Từ khóa Kiểm tra
Từ khóa Cơ sở pháp lý
Từ khóa Tính hợp hiến
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật.Viện Nhà nước và Pháp luật,Số 7/2011, tr. 16 - 24.
000 00000cam a2200000 a 4500
00122587
0026
00424980
00520110812103549.0
008110812s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311021658|bmaipt|c201311021658|dmaipt|y201108121039|zmailtt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)120
1001 |aTào, Thị Quyên,|cThS
24510|aCơ sở pháp lý của hoạt động kiểm tra, giám sát tính hợp hiến của văn bản quy phạm pháp luật /|cTào Thị Quyên
653 |aVăn bản quy phạm pháp luật
653 |aGiám sát
653 |aKiểm tra
653 |aCơ sở pháp lý
653 |aTính hợp hiến
7730 |tNhà nước và Pháp luật.|dViện Nhà nước và Pháp luật,|gSố 7/2011, tr. 16 - 24.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aLại Cao Bằng

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào