Dòng Ký hiệu PL/XG Nội dung
1 34
Tạp chí Luật học = Jurisprudence journal/ Trường Đại học Luật Hà Nội
Hà Nội.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Đầu mục:253 (Lượt lưu thông:90) Tài liệu số:295 (Lượt truy cập:302)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:0 Số:0

2
Tạp chí Nghề luật/ Học viện Tư pháp
Hà Nội
Học viện Tư pháp
Đầu mục:53 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:128 (Lượt truy cập:95)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:0 Số:3