Tạp chí Luật học = Jurisprudence journal, Số 4, 2008

Mục lục:

1 Kiểm soát của quốc gia có cảng - thiết chế đảm bảo an toàn hàng hải quốc tế/Hồ Nhân Ái
2 Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động khi tham gia xây dựng chính sách cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước/Đỗ Thị Dung
3 Điều kiện xây dựng, phát triển thị trường mua bán và sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam/Bùi Thanh Lam
4 Mô hình cơ quan tư vấn, hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài - giải pháp đảm bảo quyền lợi của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài/Nguyễn Thị Lan
5 Hoàn thiện một số quy định về hình phạt và quyết định hình phạt của Bộ luật hình sự năm 1999 nhằm đảm bảo hơn nữa nguyên tắc nhân đạo trong luật hình sự/Hồ Sỹ Sơn
Tìm nhanh