Bài viết tạp chí
Chương trình đào tạo cán bộ cấp chiến lược ở Xinh-ga-po và kinh nghiệm cho Việt Nam /
Tác giả CN Trần, Thị Thanh Huyền, ThS.
Nhan đề Chương trình đào tạo cán bộ cấp chiến lược ở Xinh-ga-po và kinh nghiệm cho Việt Nam / Trần Thị Thanh Huyền
Tóm tắt Trình bày chương trình đào tạo lãnh đạo cấp chiến lược của Xingapo và một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong phát triển cán bộ lãnh đạo quốc gia.
Từ khóa Đào tạo
Từ khóa Xingapo
Từ khóa Kinh nghiệm
Từ khóa Cán bộ cấp chiến lược
Nguồn trích Quản lý nhà nước.Học viện Hành chính Quốc gia.2019. - Số 9, tr. 111–114.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00173662
0026
0044AA811F1-23DF-44C2-8FE3-3325450D0640
005202002200801
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20200220080001|byenkt|c20200121110845|dyenkt|y20200114164553|zngocht
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aTrần, Thị Thanh Huyền|cThS.
24510|aChương trình đào tạo cán bộ cấp chiến lược ở Xinh-ga-po và kinh nghiệm cho Việt Nam / |cTrần Thị Thanh Huyền
520 |aTrình bày chương trình đào tạo lãnh đạo cấp chiến lược của Xingapo và một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong phát triển cán bộ lãnh đạo quốc gia.
653 |aĐào tạo
653 |aXingapo
653 |aKinh nghiệm
653 |aCán bộ cấp chiến lược
7730 |tQuản lý nhà nước.|dHọc viện Hành chính Quốc gia.|g2019. - Số 9, tr. 111–114.|x2354-0761.
890|a0|b0|c0|d0
911 |aHà Thị Ngọc
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào