Bài viết tạp chí
Nhận thức của các tín đồ Công giáo về chủ trương, chính sách tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước /
Tác giả CN Vũ, Dũng, GS. TS.
Nhan đề Nhận thức của các tín đồ Công giáo về chủ trương, chính sách tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước / Vũ Dũng
Tóm tắt Bài viết nêu khách thể, phương pháp nghiên cứu, đánh giá thực trạng và mức độ nhận thức của các tín đồ Công giáo về chủ trương, chính sách tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước; một số kết luận từ kết quả nghiên cứu.
Từ khóa Nhận thức
Từ khóa Chính sách
Từ khóa Chủ trương
Từ khóa Công giáo
Từ khóa Tôn giáo tín ngưỡng
Nguồn trích Tâm lý học. Viện Tâm lý học,2019. - Số 8, tr. 3–15.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00173668
0026
004F8E17320-CC33-43AF-B04F-7E22096C7BB7
005202001211400
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20200121135925|byenkt|c20200116104410|dngocht|y20200116104122|zngocht
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aVũ, Dũng|cGS. TS.
24510|aNhận thức của các tín đồ Công giáo về chủ trương, chính sách tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước / |cVũ Dũng
520 |aBài viết nêu khách thể, phương pháp nghiên cứu, đánh giá thực trạng và mức độ nhận thức của các tín đồ Công giáo về chủ trương, chính sách tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước; một số kết luận từ kết quả nghiên cứu.
653 |aNhận thức
653 |aChính sách
653 |aChủ trương
653 |aCông giáo
653 |aTôn giáo tín ngưỡng
773|tTâm lý học.|d Viện Tâm lý học,|g2019. - Số 8, tr. 3–15.|x1859-0098.
890|a0|b0|c0|d0
911|aHà Thị Ngọc
912|aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào