Bài viết tạp chí
Nhận thức và hành vi thực tế của người nông dân trong thực hành chăn nuôi an toàn /
Tác giả CN Nguyễn, Thị Phương Hoa, TS.
Nhan đề Nhận thức và hành vi thực tế của người nông dân trong thực hành chăn nuôi an toàn / Nguyễn Thị Phương Hoa, Rơ Đăm Thị Bích Ngọc
Tóm tắt Bài viết tìm hiểu thực trạng nhận thức, hành vi thực tế của người nông dân trong việc thực hành chăn nuôi an toàn và mối quan hệ của hai yếu tố này.
Từ khóa Nhận thức
Từ khóa Nông dân
Từ khóa Chăn nuôi an toàn
Từ khóa Hành vi thực tế
Tác giả(bs) CN Rơ Đăm, Thị Bích Ngọc, TS.
Nguồn trích Tâm lý học. Viện Tâm lý học,2019. - Số 8, tr. 34–45.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00173671
0026
0047D81DD85-394C-4058-87B4-3280ACFFE2C4
005202001211401
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20200121135959|byenkt|y20200116105014|zngocht
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aNguyễn, Thị Phương Hoa|cTS.
24510|aNhận thức và hành vi thực tế của người nông dân trong thực hành chăn nuôi an toàn / |cNguyễn Thị Phương Hoa, Rơ Đăm Thị Bích Ngọc
520 |aBài viết tìm hiểu thực trạng nhận thức, hành vi thực tế của người nông dân trong việc thực hành chăn nuôi an toàn và mối quan hệ của hai yếu tố này.
653 |aNhận thức
653 |aNông dân
653 |aChăn nuôi an toàn
653 |aHành vi thực tế
7001 |aRơ Đăm, Thị Bích Ngọc|cTS.
7730 |tTâm lý học.|d Viện Tâm lý học,|g2019. - Số 8, tr. 34–45.|x1859-0098.
890|a0|b0|c0|d0
911 |aHà Thị Ngọc
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào