Luận văn, Luận án
34(V)53 LÊ - GI 2019
Hoàn thiện pháp luật về hòa giải thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế :
BBK 34(V)53
Tác giả CN Lê, Hương Giang
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về hòa giải thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : luận án tiến sĩ Luật học / Lê Hương Giang ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Dương Đăng Huệ, TS. Đoàn Trung Kiên
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 192 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về hòa giải thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về hòa giải thương mại ở Việt Nam; từ đó đưa ra yêu cầu và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tranh chấp thương mại
Từ khóa tự do Luật Tố tụng kinh tế
Từ khóa tự do Hòa giải
Từ khóa tự do Giải quyết tranh chấp
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009839-40
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171976
0023
0049A41003A-D36C-4218-B751-C03585F09322
005201908221609
008190816s2019 vm vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|a20190822160847|bhientt|c20190816112633|dluongvt|y20190815140823|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)53|bLÊ - GI 2019
1001 |aLê, Hương Giang
24510|aHoàn thiện pháp luật về hòa giải thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : |bluận án tiến sĩ Luật học / |cLê Hương Giang ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Dương Đăng Huệ, TS. Đoàn Trung Kiên
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a192 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 9 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aPhụ lục: tr. 188 - 192.|b5
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 174 - 187.|b129
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về hòa giải thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về hòa giải thương mại ở Việt Nam; từ đó đưa ra yêu cầu và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aTranh chấp thương mại
653 |aLuật Tố tụng kinh tế
653 |aHòa giải
653|aGiải quyết tranh chấp
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009839-40
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanan/2019/lehuonggiang/alehuonggiangthumbimage.jpg
890|a2|c0
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009840 Đọc sinh viên 34(V)53 LÊ - GI 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009839 Đọc sinh viên 34(V)53 LÊ - GI 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào