Luận văn, Luận án
34(V)625 PH - A 2019
Hoàn thiện pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn :
BBK 34(V)625
Tác giả CN Phạm, Thị Kim Anh
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn :luận án tiến sĩ Luật học /Phạm Thị Kim Anh ; Người hướng dẫn: TS. Vũ Đức Long, TS. Bùi Xuân Nhự
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 169 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Phân tích thực trạng pháp luật và những tác động ảnh hưởng tới việc giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tư pháp quốc tế
Từ khóa tự do Nuôi con nuôi
Từ khóa tự do Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009829-30
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171978
0023
00421F3C8A1-8315-48C1-94E6-3BF888756942
005201908161028
008190816s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190816102422|bluongvt|c20190816102338|dluongvt|y20190815143809|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)625|bPH - A 2019
1001 |aPhạm, Thị Kim Anh
24510|aHoàn thiện pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn :|bluận án tiến sĩ Luật học /|cPhạm Thị Kim Anh ; Người hướng dẫn: TS. Vũ Đức Long, TS. Bùi Xuân Nhự
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a169 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
502|aLuận án tiến sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 9 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aPhụ lục: tr. 161 - 168.|b2
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 151 - 160.|b99
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Phân tích thực trạng pháp luật và những tác động ảnh hưởng tới việc giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aNuôi con nuôi
653|aNuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009829-30
890|a2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009830 Đọc sinh viên 34(V)625 PH - A 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009829 Đọc sinh viên 34(V)625 PH - A 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào