Bài trích
Cảm xúc tại nơi làm việc: Phân loại - tính phổ biến và tính thường xuyên /
Tác giả CN Đặng, Thu Trang
Nhan đề Cảm xúc tại nơi làm việc: Phân loại - tính phổ biến và tính thường xuyên / Đặng Thu Trang, Phan Thị Mai Hương, Đỗ Thị Lệ Hằng
Tóm tắt Phân tích những cảm xúc tâm lí của người lao động tại nơi làm việc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại nơi làm việc có hai loại cảm xúc được xác định đó là tính phổ biến và tính thường xuyên của cảm xúc và được chia làm hai loại, dương tính và âm tính, khách thể là những người lao động từ độ tuổi 17- 59 tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Từ khóa tự do Cảm xúc âm tính
Từ khóa tự do Cảm xúc dương tính
Từ khóa tự do Nơi làm việc
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Lệ Hằng
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Mai Hương
Nguồn trích Tâm lý học. Viện Tâm lý học,2019. - Số 2, tr. 83 –97.
000 00000njb#a2200000ui#4500
00172014
0026
004B358B4BC-0A2F-4CA3-874C-5BAF79944BEE
005201911221008
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20191122100834|byenkt|c20191122100753|dyenkt|y20190816161556|zthudt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aĐặng, Thu Trang|cThS.
24510|aCảm xúc tại nơi làm việc: Phân loại - tính phổ biến và tính thường xuyên / |cĐặng Thu Trang, Phan Thị Mai Hương, Đỗ Thị Lệ Hằng
520 |aPhân tích những cảm xúc tâm lí của người lao động tại nơi làm việc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại nơi làm việc có hai loại cảm xúc được xác định đó là tính phổ biến và tính thường xuyên của cảm xúc và được chia làm hai loại, dương tính và âm tính, khách thể là những người lao động từ độ tuổi 17- 59 tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
653 |aCảm xúc âm tính
653 |aCảm xúc dương tính
653 |aNơi làm việc
700 |aĐỗ, Thị Lệ Hằng|cTS.
700 |aPhan, Thị Mai Hương|cPGS. TS
7730 |tTâm lý học.|d Viện Tâm lý học,|g2019. - Số 2, tr. 83 –97.|x1859-0098.
890|a0
911 |aĐỗ Thị Thu
912 |aKhuất Thị yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào