Thông báo mời sử dụng Thư viện số tài nguyên nội sinh của Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Thư ngỏ về cuộc vận động tặng sách cho thư viện

Thông báo về “Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2017”

Thông báo về việc tập huấn sử dụng Cơ sở dữ liệu Heinonline cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên

Thông báo về việc thu hồi tài liệu đối với sinh viên các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp năm 2017

Thông báo về chương trình dùng thử bộ sưu tập “Intellectual Property Law Collection”

Thông báo về Cuộc thi “Xếp sách nghệ thuật”

Thông báo về chương trình dùng thử Cơ sở dữ liệu LegalTrac

Thông báo về việc tập huấn sử dụng Cơ sở dữ liệu Heinonline

Thông báo về việc kích hoạt tài khoản bạn đọc tại Cổng thông tin thư viện

  1  2  3  4 of 4