Mượn về nhà

* Thư viện phục vụ 2 phòng mượn: Phòng mượn 1 (D102), Phòng mượn 2 (D103)

1. Nội dung kho tài liệu

- Phòng mượn 1 phục vụ: Giáo trình các môn học, sách tham khảo nhiều bản.

- Phòng mượn 2 phục vụ: Sách tham khảo về các chuyên ngành Luật và chuyên ngành Khoa học - Xã hội: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm văn học,...

2. Cách thức tổ chức kho tài liệu

- Phòng mượn 1: Tổ chức theo hình thức kho đóng

- Phòng mượn 2: Tổ chức theo hình thức kho mở tự chọn.

3. Thời gian phục vụ: Thứ hai - thứ bảy.

- Sáng: 8h00’ – 12h

- Chiều: 13h30’ – 17h.

  

Phòng mượn 1 (D102)                                          Phòng mượn 2 (D103)