Thông báo kết quả kiểm tra khoá học Kỹ năng thông tin (dành cho sinh viên K45)

Trung tâm Thông tin thư viện xin thông báo kết quả kiểm tra khoá học Kỹ năng thông tin (dành cho sinh viên K45):

 - Lớp: 4502 4504 4507

 - Lớp: 4515 4517 4519

 - Lớp: 4520 4521 4523 4526 4528 

 - Lớp: 4530 4532 4534 4535 4536

Lớp: 4509 4510 4511 4531 4533

Lớp: 4505 4506 4508 4522 4525

Lớp: 4512 4514 4516 4524 4529

Lớp: 4501 4503 4518

- Lớp: 4513 4527

 

Lưu ý: Trung tâm sẽ cập nhật và công bố điểm vào ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.

Trân trọng!