Thông báo về việc tổ chức Giao lưu tác giả, tác phẩm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        Hà Nội, ngày 9  tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Giao lưu tác giả, tác phẩm

 

Nhằm lan toả văn hoá đọc và quảng bá sách mới tới cán bộ, giảng viên, người học, Trung tâm Thông tin thư viện tổ chức buổi Giao lưu tác giả, tác phẩm của 2 tác giả, diễn giả:

1. PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận. Tác phẩm Luật Hình sự quốc tế của tác giả PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận và Luật gia Đỗ Mạnh Hồng, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, năm 2022.

2. Luật sư - TS. Liêu Chí Trung. Tác phẩm Phương pháp hùng biện, Nhà xuất bản Lao động, năm 2022.

Địa điểm: Phòng đọc 2, Trung tâm Thông tin thư viện.

Thời gian: 9h00, ngày 16 tháng 12 năm 2022 (thứ Sáu).

Các tác giả kí tặng sách cho 20 bạn đọc may mắn tham dự sự kiện.

Bạn đọc đăng kí tham gia với cô Nguyễn Hương Giang, SĐT: 0974.078.628 hoặc điền vào form đăng ký: https://by.com.vn/YiZCX

Trân trọng thông báo!

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Thị Mai