Thông báo về việc tập huấn sử dụng Cơ sở dữ liệu pháp luật Westlaw

     

TRƯỜNG ĐH LUẬT HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

Thông báo

về việc tập huấn sử dụng Cơ sở dữ liệu pháp luật Westlaw

Nhằm tăng cường nguồn tài liệu điện tử phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giảng viên và người học, năm 2021, Trường Đại học Luật Hà Nội mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu pháp luật Westlaw.

Trung tâm Thông tin Thư viện phối hợp với nhà cung cấp tổ chức lớp tập huấn trực tuyến hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật Westlaw cho bạn đọc có nhu cầu.

Thời gian: 9h sáng thứ 5, ngày 14/1/2021.

Bạn đọc tham gia lớp học trực tuyến theo đường link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVkZjYwZWEtZDc1My00NTYzLTg1ZjctNzhmZmQ2MDFhNWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2262ccb864-6a1a-4b5d-8e1c-397dec1a8258%22%2c%22Oid%22%3a%22664203f7-40f7-417d-a5d8-37d678433c00%22%7d 

Xem Hướng dẫn tham gia lớp học.

Trân trọng thông báo!

                                                                                                    Hà Nội, ngày 8 tháng 01 năm 2021

                                                                                                       GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

                                                                                                                 Lê Thị Hạnh