Thông báo về việc tạm ngừng dịch vụ mượn tài liệu trực tuyến

THÔNG BÁO 

           Thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/3/2020 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm thông tin Thư viện thực hiện chế độ làm việc online. Vì vậy Trung tâm tạm ngừng dịch vụ mượn tài liệu trực tuyến từ ngày 01/4/2020 cho đến khi có thông báo sau. Dịch vụ hỗ trợ tư vấn qua Email, Fanpage của Trung tâm vẫn hoạt động bình thường. 
           Trân trọng thông báo!