Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam (1293)

 

Description: Kết quả hình ảnh cho Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán  tập trung ở Việt Nam

 

 

Tác giả: Lê Thị Thảo

Năm xuất bản: 2018

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá số 11.

Thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn cho nền kinh tế đồng thời cũng là kênh đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các giao dịch trên thị trường chứng khoán luôn tiềm ẩn những rủi ro và nảy sinh các hành vi giao dịch bất hợp pháp. Vì vậy, cần phải có những quy định chặt chẽ, giải pháp phù hợp, kịp thời để hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch chứng khoán bất hợp pháp. Với ý nghĩa đó, TS. Lê Thị Thảo đã biên soạn cuốn sách “Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam”.

Cuốn sách gồm 5 chương:

Chương I: Thị trường chứng khoán tập trung và giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung: khái quát về thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán tập trung; khái niệm, đặc điểm của giao dịch chứng khoán trên thị trường trứng khoán tập trung.

Chương II: Giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán tập trung: khái niệm, đặc điểm, phân loại hành vi giao dịch bất hợp và các giao dịch bất hợp pháp phổ biến trên thị trường chứng khoán tập trung.

Chương III, IV: Trách nhiệm pháp lý và thực trạng về trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán tập trung: khái quát về trách nhiệm pháp lý, căn cứ áp dụng, hình thức và mối quan hệ giữa các hình thức trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán tập trung; thực trạng quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý và thực tiễn xử lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam thời gian qua.

Chương V: Định hướng và giải pháp hoàn thiện về trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam: yêu cầu, định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý đối với giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!