Law of guarantees (1231)

 

 

 

Tác giả: Geraldine Andrews và Richard Millett

Năm xuất bàn: 2015

Nhà xuất bản: Sweet & Maxwell

Địa chỉ tài liệu: GVA 002771

                          – Phòng đọc 02 -  Giá số 16.

Cuốn sách Law of guarantees” ấn bản lần thứ 7 của  Geraldine Andrews và Richard Millett trình bày những qui định pháp luật về bảo lãnh của Anh.

Sách gồm 18 chương, đề cập đến các nội dung sau:

Thứ nhất: Giới thiệu một số khái niệm và đặc trưng liên quan đến bảo lãnh: trách nhiệm của người bảo lãnh; hợp đồng bảo lãnh, khế ước bảo đảm, bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Thứ hai: Hợp đồng bảo lãnh: yêu cầu về nội dung, hình thức của hợp đồng bảo lãnh; giải thích hợp đồng; yếu tố dẫn đến hợp đồng vô hiệu; trách nhiệm của bên bảo lãnh; thực hiện, hủy bỏ hợp đồng bảo lãnh; hoàn thành nghĩa vụ của bên bảo lãnh; quyền của bên bảo lãnh đối với bên được bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và các bên đồng bảo lãnh.

Thứ ba: Mất khả năng thanh toán: của bên được bảo lãnh, bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và các bên đồng bảo lãnh.

Thứ tư: Bảo lãnh trong lĩnh vực ngân hàng và thương mại quốc tế: nghĩa vụ chăm sóc khách hàng; các thủ tục pháp lý; thư hậu thuẫn; bảo lãnh tín dụng xuất khẩu; chứng từ hải quan; bồi thường cho đại lý cảng; trái phiếu bảo lãnh.

Thứ năm: Một số vấn đề khác: bảo lãnh thực hiện hợp đồng; giao dịch tín dụng tiêu dùng; qui định về thuê mướn đất.

Sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, giảng viên, các nhà nghiên cứu và bạn đọc muốn tìm hiểu về bảo lãnh tại Anh.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!