Thông báo v/v hoãn tổ chức Giao lưu tác giả, tác phẩm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                      Hà Nội, ngày  15  tháng 12 năm 2022


THÔNG BÁO

V/v Hoãn tổ chức Giao lưu tác giả, tác phẩm

 

          Trung tâm chưa tổ chức buổi giao lưu tác giả, tác phẩm đúng như thông báo do điều kiện khách quan. Vì vậy, Trung tâm xin thông báo sẽ lùi chương trình vào dịp khác phù hợp. Rất mong quý bạn đọc thông cảm.

          Trân trọng!

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Thị Mai