Nguồn lực thông tin

Tổng số vốn tài liệu: 20.988 tên (192.212 cuốn); 6.277 tài liệu số, trong đó:

Bộ sưu tập

Số tên

Số bản in

Tài liệu số

(1) Giáo trình

708

162.896

99

(2) Sách tham khảo

13.290

174.485

80

(3) Luận văn, Luận án

7.208

11.563

3.668

(4) Đề tài khoa học

385

472

353

(5) TL Hội nghị, hội thảo

325

471

0

(6) Bài viết tạp chí

36.412

343

3.958

(7) Đa phương tiện

7

6

0

(8) Tạp chí

163

1959

353

(9)Tài liệu truy cập mở

183

0

182

Tổng

58.681

352.195

8.693


- Cơ sở dữ liệu pháp luật trực tuyến Heinonline.

- Nguồn tài liệu của Dự án Mutrap: 750 file tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo; tài liệu hội thảo, các báo cáo nghiên cứu,...

- Sách điện tử của Nhà xuất bản Oxford University Press: 75 cuốn.

(Ghi chú: Số liệu cập nhật ngày 25/8/2020).


Lịch 09-2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4