Nguồn lực thông tin

Tổng số vốn tài liệu: 20.988 tên (192.212 cuốn); 6.277 tài liệu số, trong đó:

Bộ sưu tập Số tên Số bản in Tài liệu số
(1) Giáo trình 665 69.828 80
(2) Sách tham khảo 12752 109.865 79
(3) Luận văn, Luận án 6842 9.968 3.203
(4) Đề tài khoa học 368 450 314
(5) TL Hội nghị, hội thảo 310 447 0
(6) Tạp chí 51 1.654

1

(2.601 bài trích tạp chí Luật học)

 

- Cơ sở dữ liệu pháp luật trực tuyến Heinonline.

- Bộ sưu tập tài liệu điện tử từ nguồn truy cập mở trên mạng Internet: 96 tên.

- Nguồn tài liệu của Dự án Mutrap: 750 file tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo; tài liệu hội thảo, các báo cáo nghiên cứu,...

- Sách điện tử của Nhà xuất bản Oxford University Press: 75 cuốn.

(Ghi chú: Số liệu cập nhật ngày 3/2/2020).


Lịch 07-2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2