Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay (1561)

 

 

 

Tác giả: TS. Ninh Thị Minh Tâm, ThS. Lê Ngự Bình.

Năm xuất bản: 2017.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật.

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc, Phòng mượn

                         – Giá sách Tham khảo Kinh tế.

Sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn đối mặt với nhiều thách thức như tính cạnh tranh trên thị trường, thiếu vốn, công nghệ lạc hậu,…

Cuốn sách “Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay” của TS. Ninh Thị Minh Tâm và ThS. Lê Ngự Bình do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản nhằm cung cấp thêm tài liệu cho bạn đọc nghiên cứu, tham khảo các vấn đề về doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa: nêu khái niệm, đặc điểm, tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa; vai trò của 2 loại hình doanh nghiệp này đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội; tiêu chí phản ánh và tiêu chuẩn hiệu quả kinh doanh; phương pháp xác định hiệu quả kinh doanh và các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chương 2. Thực trạng hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay: trình bày cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước; đánh giá tổng quan hoạt động, hiệu quả kinh doanh. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, các vấn đề phát sinh cần được tiếp tục nghiên cứu giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chương 3. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong những năm tới: dựa trên những phân tích bối cảnh hiện tại và quan điểm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Việt Nam, tác giả đề xuất 2 nhóm giải pháp đối với các cơ quan quản lý nhà nước; các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!