Chế độ hôn nhân và chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình (1277)

 

Description: Kết quả hình ảnh cho cuốn sách Chế độ hôn nhân và chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình

 

 

    Tác giả: ThS. Quách Văn Dương

    Nhà xuất bản: Tư pháp

    Năm xuất bản: 2018

    Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 - Giá số 17.

 

Hôn nhân và gia đình là nền tảng để phát triển xã hội, cái nôi nuôi dưỡng con người. Nhằm bảo vệ, duy trì, phát triển quan hệ hôn nhân và gia đình tiến bộ trong xã hội, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước. Cuốn sách Chế độ hôn nhân và chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình” do ThS. Quách Văn Dương biên soạn nghiên cứu những quy định về hôn nhân và gia đình theo pháp luật hiện hành. Cuốn sách làm rõ 2 nội dung:

Chế độ hôn nhân và gia đình: Trình bày những vấn đề lý luận về hôn nhân và gia đình; chế độ hôn nhân và gia đình theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 dựa trên sự kế thừa của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 và sửa đổi, bổ sung một số điểm cho phù hợp với thực tiễn; nghiên cứu kinh nghiệm chế độ hôn nhân và gia đình của một số quốc gia, vùng lãnh thổ về vấn đề áp dụng tập quán trong hôn nhân và gia đình, quy định liên quan đến tuổi kết hôn, quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới…

Chế độ tài sản của vợ chồng: Đây là một trong các chế định cơ bản, quan trọng nhất của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, chế độ tài sản của vợ chồng được phân loại thành chế độ tài sản theo luật định và chế độ tài sản theo thỏa thuận. Chế độ tài sản theo thỏa thuận là quy định mang tính đột phá, đổi mới tạo điều kiện cho vợ chồng tự do thỏa thuận, quyết định và tự định đoạt đối với tài sản của mình.

Sách là tài liệu hữu ích cho cán bộ, công chức, giảng viên, học viên, sinh viên luật và bạn đọc muốn tìm hiểu những quy định pháp luật hôn nhân và gia đình.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!