The modern law of patents (1359)

  Kết quả hình ảnh cho The modern law of patents

 

   Tác giả: Phillip Johnson, Ashley Roughton, Trevor Cook

   Nhà xuất bản: LexisNexis

   Năm xuất bản: 2018

   Vị trí tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá 16.

Sáng chế là tài sản trí tuệ, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra nhiều giá trị cho xã hội. Cuốn sách The modern law of patents” giới thiệu pháp luật Anh và châu Âu về sáng chế.

Phần I - Pháp luật sáng chế: Pháp luật sáng chế của châu Âu; công nhận sáng chế; các yêu cầu đối với sáng chế, sự ưu tiên, phạm vi xác nhận sáng chế, vi phạm pháp luật sáng chế và các giải pháp khắc phục.

Phần II - Giao dịch, đăng ký, quyền lợi liên quan đến sáng chế: quyền đối với sáng chế và bồi thường cho người lao động; quyền sở hữu và các giao dịch liên quan đến sáng chế; đăng ký quyền, đăng ký bắt buộc đối với sáng chế; việc sử dụng sáng chế của Nữ hoàng.

Phần III - Khởi kiện liên quan đến ứng dụng sáng chế: Thủ tục tố tụng của việc khởi kiện liên quan đến ứng dụng sáng chế theo quy định của Cơ quan Sở hữu trí tuệ, Văn phòng Sáng chế châu Âu, Hiệp ước Hợp tác sáng chế.

Phần IV - Tố tụng, nghe tranh luận và trọng tài: Quy trình tố tụng tại Tòa án Sáng chế, Tòa án Doanh nghiệp và Sở hữu trí tuệ của Anh, Tòa án Sáng chế thống nhất châu Âu; lắng nghe ý kiến và tranh luận tại Văn phòng Sở hữu trí tuệ, Văn phòng Sáng chế châu Âu, kháng cáo tới Tòa án Tối cao; thẩm quyền của Tòa án ở Anh, thi hành phán quyết của tòa án; trọng tài giải quyết tranh chấp về sáng chế và luật áp dụng.

Phần V - Các vấn đề khác: Sáng chế và Luật Cạnh tranh, hàng rào thuế quan của Liên minh châu Âu đối với hàng hóa, chứng nhận bảo vệ sáng chế bổ sung, mối đe dọa xâm phạm sáng chế.

Phần VI - Giới thiệu lịch sử của Luật Sáng chế và các học thuyết về Luật Sáng chế.

Trân trọng giới thiệu bạn đọc!