Hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay (734)

      Thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác. Sự xuất hiện của thương mại điện tử đã làm thay đổi cách thức kinh doanh, giao dịch truyền thống và đem lại những lợi ích to lớn cho xã hội. Tại Việt Nam, Nhà nước đã ban hành các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật bước đầu điều chỉnh các khía cạnh của thương mại điện tử. Tuy nhiên, hệ thống các chính sách và quy định pháp luật về lĩnh vực này còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

     Nhằm cung cấp cho bạn đọc cái nhìn tổng quan về pháp luật thương mại điện tử, Nhà xuất bản Tư pháp ấn hành cuốn sách “Hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay” của PGS. TS. Tào Thị Quyên và ThS. Lương Tuấn Nghĩa. Cuốn sách gồm 3 chương:

      Chương đầu, trình bày cơ sở lý luận của pháp luật về thương mại điện tử: khái niệm, nội dung, đặc điểm, vai trò của pháp luật về thương mại điện tử; các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử; pháp luật về thương mại điện tử trên thế giới và giá trị tham khảo đối với Việt Nam.

      Chương 2, phân tích quá trình phát triển và thực trạng pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam về nội dung, hình thức, tổ chức thực hiện; đánh giá nguyên nhân của những hạn chế trong pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay. Từ nghiên cứu thực tiễn, các tác giả đưa ra quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này tại chương 3.

Sách xuất bản năm 2016, hiện có tại Trung tâm Thông tin Thư viện → Phòng đọc 2 → Giá sách 08

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!