Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới qua đấu tranh chính luận

 

 

 

    Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia Sự thật

    Năm xuất bản: 2022

   Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1 - Giá Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị đang ra sức phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Nhằm tạo “sân chơi” rộng rãi, thiết thực xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực tư duy lý luận, nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận lý luận chính trị, từ năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” với nhiều tuyến bài viết có tính luận chiến, bút chiến cao. Những bài viết đạt giải cao tại Cuộc thi và một số bài viết đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín được tập hợp trong cuốn sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hình hình mới qua đấu tranh chính luận”. Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Giá trị khoa học, cách mạng và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin có giá trị bền vững và tính thời đại bởi bản thân nó là một học thuyết phát triển và nhân văn, luôn hướng tới sự tiến bộ của xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu, chuyển hóa và vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách mạng nước ta, qua đó, tạo nên hệ thống tư tưởng của mình. Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt trong 35 năm đổi mới vừa qua, đã khẳng định và chứng minh giá trị, sức sống vĩ đại của chủ nghĩa Mác  - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Mười ba bài viết trong phần này là những vấn đề lý luận cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó lật tẩy những hành vi bôi nhọ, bóp méo sứ mệnh cao cả của giai cấp công nhân, của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Phần thứ hai: Nhận diện và đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch trên một số lĩnh vực. Với các thủ đoạn “bất tuân dân sự”, chiêu trò kích động hay đưa ra các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo,… Chúng đưa ra luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do báo chí hay nhân quyền để chống phá… Đặc biệt, hiện nay không gian mạng đang là phương tiện các thế lực thù địch lợi dụng triệt để nhằm thực hiện các thủ đoạn chống phá. Bằng câu từ đơn giản nhưng lập luận chắc chắn, logic, thuyết phục cùng với những dẫn chứng sinh động, các tác giả phản bác quan điểm, luận điệu xuyên tạc của kẻ thù một cách đanh thép để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả của cách mạng Việt Nam.

Phần thứ ba: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam từ ngày Đảng ta ra đời đến nay đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, làm nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Các bài viết trong phần này đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là tất yếu khách quan; là lực lượng duy nhất lãnh đạo công cuộc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang, giành được hết thắng lợi này đến thành công khác.

 Với sự tâm huyết nghiên cứu của nhiều tác giả, trong đó có các tác giả là lãnh đạo cấp cao, các nhà khoa học lý luận đầu ngành, cuốn sách cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!