Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay (3162)

 

        

 

 

Tác giả: TS. Bùi Kim Hiếu

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản: 2016

Địa chỉ tài liệu:

DSVLDS 002286 – 95 – Phòng đọc 2 – Giá số 15

Trong nhiều năm trở lại đây, một trong các vấn đề gây bức xúc trong xã hội nước ta là tình trạng ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng trên, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường. Với mục đích nâng cao ý thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường cũng như kiến thức pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường cho bạn đọc, TS. Bùi Kim Hiếu biên soạn cuốn sách “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay”.

Nội dung cuốn sách được chia thành 3 chương:

Chương đầu tiên, bạn đọc được tiếp cận các vấn đề chung về ô nhiễm môi trường: khái niệm ô nhiễm môi trường, hành vi gây thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và các yếu tố cấu thành trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường,... Đồng thời, tác giả trình bày thực tiễn áp dụng pháp luật và kinh nghiệm giải quyết đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường tại các nước phát triển: Anh, Hoa Kỳ, Đức, Singapore,…

Chương tiếp theo, tác giả trình bày các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường thông qua 10 vụ việc điển hình ở Cần Thơ, Đồng Nai, Long An, Huế,…

Chương cuối, xuất phát từ những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật cũng như nhu cầu khách quan cần hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam, tác giả đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!