Các tài liệu khác

1. Bản tin Dự án hỗ trợ chính sách thương mại & đầu tư của Châu Âu (EU - MUTRAP):

- 2013: Quý 1 ; Quý 2 ; Quý 3 ; Quý 4

- 2014: Quý 1 ; Quý 2 ; Quý 3 ; Quý 4

- 2015: Quý 1 ; Quý 2 ; Quý 3 ; Quý 4

​- 2016: Quý 1 ; Quý 2 ; Quý 3 ; Quý 4

- 2017: Quý 1 ; Quý 2 ; Quý 3 ; Quý 4

2. Bản tin Việt Nam và hệ thống thương mại đa phương: 

- 2014: Quý 1 ; Quý 2 ; Quý 3 ; Quý 4

- 2015: Quý 1 ; Quý 2 ; Quý 3 ; Quý 4

- 2016: Quý 1 Quý 2 ; Quý 3 ; Quý 4

- 2017: Quý 1 ; Quý 2.