Các nguồn tài liệu khác

I. DANH MỤC TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ:

1. Tạp chí Luật học (từ 1994 đến nay): http://thuvien.hlu.edu.vn

2. Tạp chí nghiên cứu lập pháp (từ 2001-2005; 2009 đến nay): http://www.lapphap.vn/Pages/AnPham/Danhsachanpham.aspx

3. Tạp chí Khoa học Kiểm sát (từ 2015 đến nay): http://tks.edu.vn/WebTapChiKhoaHoc?idMenu=122

4. Tạp chí Nghề luật (năm 2017): http://hocvientuphap.edu.vn/tapchingheluat/Pages/cac-so-da-xuat-ban.aspx?ItemID=152

5. Tạp chí Dân chủ pháp luật (từ 2013 đến nay): https://tcdcpl.moj.gov.vn/Pages/home.aspx#

6. Tạp chí Tổ chức nhà nước: http://tcnn.vn/

7. Tạp chí Cộng sản: http://www.tapchicongsan.org.vn/

8. Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến: http://vjol.info.vn/index.php

+ Tạp chí Tâm lý học: http://vjol.info.vn/index.php/TLH

+ Tạp chí Triết học: http://vjol.info.vn/index.php/phil

+ Tạp chí Nghiên cứu lịch sử: http://vjol.info.vn/index.php/hists

+ Tạp chí Pháp luật và thực tiễn: http://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive

9. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt: http://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/issue/archive

10. Tạp chí Tài chính: http://www.tapchitaichinh.vn

II. MỘT SỐ WEBSITE HỮU ÍCH:

1. Vietnam Law & Legal Forum: http://vietnamlaw.vnanet.vn/

2. Thông tin  Khoa học xét xử: http://www.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/

3. Thư viện học liệu mở Việt Nam: http://voer.edu.vn/

4. Luận văn truy cập mở (Open access Thesis and Dissertation): 2,6 triệu luận văn, luận án của gần 1.000 trường đại học và các viện nghiên cứu trên thế giới: http://oatd.org

5. Trang Thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án của Tòa án nhân dân Tối cao: https://congbobanan.toaan.gov.vn/