Án lệ, bản án

HỌC LIỆU CÁC MÔN HỌC:

I. Học liệu môn Nghiên cứu và phân tích án lệ:

1.Brown v. Board of Education [1954].    Nguồn: http://www.nationalcenter.org/brown.html ; http://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/case.html

2. Arkansas Game and Fish Commission v. United StatesXem  Nguồn: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/568/11-597/

3. EC - Customs Classification of Frozen Boneless Chicken Cuts (WT/DS269/R, WT/DS269/R), [2005]. 

Nguồn: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds269_e.htm

4. Colombia - Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry (WT/DS366/R) [2009].

Nguồn: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds366_e.htm

5. PT Soonlee Metalindo Perkasa v. Synergy Shipping Pte Ltd (Freighter Services Pte Ltd, Third Parti) - [2007] SGHC 121 (27 July 2007).

Nguồn: http://www.commonlii.org/sg/cases/SGHC/ 2007/121.html.

6. Jackson v. Drake Universiti, 778 F. Supp. 1490 (S.D. Iowa 1991). Nguồn: http://goo.gl/NlRJL

7. Giuliani v. Duke Universiti, No. 1: 08CV502 (M.D.N.C. Mar. 30, 2010). Nguồn: http://goo.gl/qE4oO

8. Regina v. Cathy L. (Canadian barge case). Nguồn: http://canlii.ca/t/29w6g

9.  Foster v. HERCULES OFFSHORE CORPORATION, No. 12-414 (E.D. La. Jan. 9, 2013).

    Nguồn: https://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/louisiana/laedce/2:2012cv00414/149418/58

10. Evans v. INTERLAKE STEAMSHIP COMPANY, No. 07-12322 (E.D. Mich. Mar. 12, 2009).

    Nguồn:https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-mied-2_07-cv-12322/content-detail.html

11. Moore v. OMEGA PROTEIN, INCORPORATED, No. 11-30579, Summary Calendar (5th Cir. Jan. 20, 2012). 

    Nguồn: https://dockets.justia.com/docket/circuit-courts/ca5/11-30579

II. Học liệu môn Tòa án công lý châu Âu:

1. Van Gend & Loos [1963] http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-26/62

2. Costa v. ENEL [1964] http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-6/64

3. Francovich [1991] http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=97140&doclang=en

4. Cassis de Dijon [1979] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61978CJ0120

5. Defrenne v. Sabena [1976] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61975CJ0043

6. BECTU [2001] http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-173/99

7. Kraus [1993] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61992CJ0019

III. Học liệu môn Kinh doanh với Hoa Kỳ - Pháp luật và chính sách:

1. Burma sanction, US Supreme Court, June 2000.

IV. Các lĩnh vực khác: