Evidence of Bad Character (152)

 

Description: C:\Users\ADFMIN\Pictures\EvidenceOfBadCharacter.jpg

 

 

     Tác giả: J R Spencer

     Nhà xuất bản: Hart Publishing

     Năm xuất bản: 2016

     Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 - Giá số 19.

                                                            

Table of Contents:

1. Introduction
2. Definition of 'bad character'
3. The bad character of non-defendants
4. Evidence of the defendant's bad character
5. Practical issues

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!