Pháp luật cho thuê lại lao động ở Việt Nam

 

 

 

  Tác giả: Mai Đức Thiện

  Nhà xuất bản: Tư Pháp

  Năm xuất bản: 2022

  Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá Luật Lao động.

Cho thuê lại lao động là hoạt động kinh doanh phổ biến trên thị trường lao động tại nhiều quốc gia trên thế giới và phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam trong thời gian qua. Phương thức sử dụng lao động linh hoạt này đã giúp các doanh nghiệp tháo gỡ được bài toán về tuyển dụng và đào tạo nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất. Cuốn sách “Pháp luật cho thuê lại lao động ở Việt Nam” của TS. Mai Đức Thiện đem đến cho bạn đọc những vấn đề lý luận và thực tiễn về cho thuê lại lao động ở Việt Nam dưới góc độ so sánh với pháp luật một số quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, tác giả đề xuất các định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề cho thuê lại lao động ở Việt Nam trong thời gian tới.

Về mặt lý luận, tác giả khái quát những vấn đề chung về cho thuê lại lao động: khái niệm, bản chất, đặc điểm, vai trò, nội dung và nguyên tắc của pháp luật điều chỉnh hoạt động. Dựa trên những phân tích, bình luận và đối chiếu pháp luật về cho thuê lại lao động của một số quốc gia trên thế giới, tác giả đã góp phần làm sáng tỏ hơn những cơ sở lý luận cho vấn đề này.

Về mặt thực tiễn, tác giả trình bày thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về cho thuê lao động ở Việt Nam dựa trên Bộ luật Lao động năm 2019. TS. Mai Đức Thiện mang đến cho bạn đọc cái nhìn cụ thể về những nội dung liên quan đến cho thuê lại lao động như: chủ thể, điều kiện hoạt động cho thuê lại lao động, hợp đồng cho thuê và những quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong quan hệ cho thuê lại lao động. Khi đề cập đến thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật trong quản lý nhà nước về cho thuê lại lao động, tác giả phân tích cụ thể quy định pháp luật về vấn đề này theo Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Theo tác giả, Việt Nam đang thiếu những quy định pháp luật giải quyết những tranh chấp cho thuê lại lao động.

Trên cơ sở phân tích bức tranh toàn cảnh về thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật cho thuê lao động ở Việt Nam, tác giả nêu bật những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế tồn tại của pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Từ đó, tác giả nêu định hướng và kiến nghị các giải pháp chính sách cụ thể nhằm củng cố hoàn thiện pháp luật về cho thuê lại lao động ở Việt Nam trong thời gian tới

Sách là tài liệu tham khảo phù hợp cho các nhà quản lý doanh nghiệp, người làm công tác nghiên cứu, sinh viên ngành luật và bạn đọc quan tâm đến pháp luật về cho thuê lại lao động ở Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!