Những vấn đề pháp lý về tài chính doanh nghiệp (693)

          Description: nhug vde ply tcdn

 

 

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Lan Hương

  Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

  Năm xuất bản: 2013

  Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 - Giá số 11.

 

Pháp luật tài chính doanh nghiệp là tập hợp các nhóm quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, quản lý, sử dụng và giám sát sử dụng vốn và tài sản của doanh nghiệp. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ pháp luật trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, TS. Nguyễn Thị lan Hương biên soạn cuốn sách Những vấn đề pháp lý về tài chính doanh nghiệp”. 

Cuốn sách gồm 7 chương:

Chương đầu tiên trình bày tổng quan về doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp và pháp luật về tài chính doanh nghiệp.

Các chương tiếp theo, tác giả phân tích sự điều chỉnh của pháp luật trong hoạt động tài chính doanh nghiệp từ quá trình tạo lập vốn, tài sản, cách thức huy động quản lý, sử dụng vốn, tài sản; quản lý, phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp; đến tổ chức hoạt động giám sát tài chính nhằm kiểm tra, xem xét tính hợp pháp, hợp lý trong điều hành, quản lý của doanh nghiệp.

Chương cuối cùng, trình bày về liên kết công ty; pháp luật quy định về quan hệ sở hữu trong các tập  đoàn kinh tế và các thức thành lập, quản lý công ty con.

Nhằm giúp bạn đọc có sự so sánh, đối chiếu về quản trị thuế và tài chính với một số quốc gia trên Thế giới, tác giả đề cập đến kinh nghiệm lập pháp của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc về: định giá tài sản, quy định về mệnh giá cổ phần, kinh nghiệm kiểm soát tập trung kinh tế,…

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên, cách nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Hà Thị Ngọc